Mitmekesine mets on vastupidav 

Mets on kooslus, kuhu kuuluvad nii puud kui ka tuhanded teised elanikud - putukad, samblikud, ulukid jt. Meie metsades leidub kuni 20 000 liiki. Elurikas ja vastupidav mets kujuneb sajandite jooksul ja seal leidub tõelisi haruldusi. Taolises metsas kohtab nii vanu, noori kui ka surnud puid. Elurikas mets pidurdab liikide väljasuremist ning aitab meil kohaneda kliimamuutusega - seega sõltub inimese käekäik otseselt metsast.


Paraku soodustab tänapäevane intensiivne metsamajandus seda, et mets ei jõua veel ökoloogilises tähenduses metsaks saadagi enne, kui see (taas) maha raiutakse. Puid istutades hävitatud metsaelustikku tagasi ei istuta. Üheülbaline mets ja nn puupõld on aga lihtne saak üraskile, tormile ja tulekahjule. Omakorda annab probleemile hoogu juurde ka metsade kuivendamine.

Peame hoolitsema selle eest, et meie maastikes leiduks piisavalt elupaiku, looduslikult kujunevaid metsi, aga ka loodussõbralikult majandatud alasid. Vaid nõnda tuleb loodus toime lageraietest tingitud kahjudega. Muuhulgas tähendab see, et peame raiuma senisest märksa vähem ning mõtlema paremini läbi, kus ja kuidas kodumaist puitu kasutame. Ka enamik Eesti elanikke toetab raiemahu vähendamist ja riigimetsa püsimetsana majandamist.

Mida teeme metsade käekäigu parandamiseks?

  • Kaitseme looduslikke metsi, sh kaardistame metsade loodusväärtusi ja vääriselupaiku. 
  • Uurime ja populariseerime püsimetsandust ja teisi loodussõbralikke majandusvõtteid.
  • Seisame inimestele oluliste kodumetsade säilimise eest.
  • Oleme eestkostjateks metsa eri väärtusi arvestavate seadusmuudatuste, arengukavade ja otsuste tegemisel.