Vääriselupaiga õpperada Tallinnas

Vääriselupaiga õpperada Tallinnas
Algus:2023
Lõpp: 2024
Projekti eesmärk: Rajada Tallinnasse vääriselupaiga õpperada ning tutvustada selle abil laiemale avalikkusele vanade metsade väärtust ja olulisust.

Miks on vääriselupaigad ja nende tähtsuse teadvustamine oluline?

Vääriselupaigad on vana, kooslusena pikalt arenenud metsa killukesed majandusmetsas, mis on ülejäänud aladest mitmekesisemad ja liigirikkamad. Need on kohad, kus ohustatud ja haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur. Vääriselupaiku on alles vaid 1,5% metsamaast ning need on olulised elurikkuse hoidjad, sest erinevad metsaliigid leiavad seal pelgupaiga ja saavad sobivate tingimuste korral levida sealt ka tagasi majandatud aladele.

Raiesurve küpses eas metsades on kõrge, kuivõrd sellises vanuses metsi jääb hoogsa raietegevuse tulemusena järjest vähemaks. Vääriselupaikade kaardistamine Eesti metsades on alles pooleli - 2022. aastal sai Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) eestvedamisel inventeeritud suur osa, kuid mitte veel kõik riigimetsad, samuti on kaardistamine läbi viimata erametsades. Seetõttu on suur oht, et need väärtuslikud alad raiesse satuvad.  ELF analüüsis aastal 2021 vääriselupaikade hävimist riigimetsas enne ELUSi kaardistamist ning jõudis raportis järeldusele, et raiete käigus hävis 5700 hektari jagu neid elurikkaid paiku.

Õpperaja abil soovime tõsta teadlikkust vääriselupaikade olemasolust ja olulisusest nii laiema avalikkuse seas kui ka otsustajate ja metsaomanike seas. Loodame, et teadlikkus metsades leiduvatest väärtustest aitab ühelt poolt viia otsusteni, mis tagaksid nende parema kaitse ning teiselt poolt innustab metsaomanikke oma metsades võimalike vääriselupaikade tunnuseid märkama ja neid alasid hoidma.

Peamised tegevused:

  • õpperaja loomine Tallinnasse
  • õpperaja tutvustamine koolidele
  • avalik arutelu vääriselupaikade teemal

Raja loomist toetab Euroopa Liit projekti BESTbelt raames. Koduleht ei kajasta Euroopa Liidu seisukohti, lehe sisu eest vastutab Eestimaa Looduse Fond.