Kõik uudised

Uuring: Suurem osa eestimaalasi toetab riigimetsa raiemahu vähendamist ja püsimetsana majandamist

09. jaanuar 2023
Metsablogi

Värske Turu-uuringute AS-i uuring näitab, et 68% Eesti elanikest pooldab riigimetsas raiemahu vähendamist, sealjuures 26% vähemalt poole ja 25% vähemalt kolmandiku võrra. Samuti näitab uuring, et 77% eestimaalastest pooldab riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana.

Riigimetsa raiemaht on praegu ligi 4 miljonit tihumeetrit aastas ning valdavaks raieviisiks tulundusmetsas on uuendusraie ehk eelkõige lageraie. Püsimetsandus võimaldaks saada riigimetsast tulu pika aja vältel nõnda, et säiliks metsale omane ilme, elurikkus ning inimestele olulised kodumetsad. “Uuringu tulemused näitavad veenvalt, et eestimaalased soovivad riigimetsa vastutustundlikumat ja loodussõbralikumat majandamist ning paremat hoidmist. Iseäranis oluline on püsimetsana majandada kogukondadele olulisi kõrgendatud avaliku huviga alasid (KAH-alasid), kaitsealade piiranguvööndi metsi ja endiseid kaitsemetsi, mis on viimastel aastatel suure raiesurve all,” rääkis Eestimaa Looduse Fondi metsaprogrammi juht Siim Kuresoo.

2022. aasta lõpus läbi viidud Turu-uuringute AS-i Omnibuss-uuringu tulemused peegeldavad kogu üle 15-aastase Eesti elanikkonna arvamust riigimetsa majandamise kohta. Eesti metsades raiutakse aastas keskmiselt 11 miljonit tihumeetrit puitu, sellest 4 miljonit riigimetsas. Kliimamuutuste leevendamiseks ja elurikkuse kao peatamiseks on soovitatud raiemahte vähendada. Riigi jaoks on kõige kiirem ja lihtsam vähendada raiemahtu riigimetsas. Peale eeltoodud info esitamist paluti vastajail anda hinnang sellele, kas riigimetsas tuleks raiemahtusid vähendada, ning kui jah, siis millises mahus. Raiemahu vähendamist riigimetsas soosib 68% elanikest, sealjuures 10% pooldab raiete täielikku peatamist, 26% pooldab raiemahu vähendamist vähemalt poole võrra, 25% vähemalt kolmandiku võrra ning 7% leiab, et raiemahte võiks vähendada vähem kui kolmandiku võrra. 14% vastanutest pooldab praeguste raiemahtude säilitamist ning vaid 2% soovib raiemahtude suurendamist, 16% ei avaldanud arvamust.


Püsimetsandus tähendab, et metsa majandades ei raiuta seda kunagi lagedaks ega ka liiga hõredaks, vaid seda raiutakse üksikute puude ja puugruppide kaupa pika aja jooksul. Peale eeltoodud selgituse esitamist küsiti vastajailt, kas nad pooldavad kogu Eesti riigile kuuluva tulundusmetsa (kaitse all mitte oleva riigimetsa) majandamist püsimetsana. Riigile kuuluva tulundusmetsa majandamist püsimetsana pooldab 41% ja pigem pooldab 36% elanikest, seda pigem ei poolda 7% ja ei poolda 5% elanikest. 12% vastanutest ei võtnud antud küsimuses seisukohta.*

Uuring viidi läbi veebi- ja telefoniküsitlusena, millele vastas 1003 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku. Turu-uuringute AS esitas Omnibuss-uuringus metsateemalised küsimused SA Eestimaa Looduse Fondi tellimusel. Uuringu tellimist toetas projekti „Metsaotsused kaasavaks ja läbipaistvaks!“ raames EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Eestimaa Looduse Fond kutsub huvilisi uurima püsimetsanduse kogemusi ja võimalusi raamatust “Teejuht püsimetsandusse” ning temaatiliselt kodulehelt: www.metsaomanikule.ee/pusimetsandus


*Uuringus toodud arvud on ümardatud, mistõttu nende summa on kokku 101%