Märgalaviljelus Baltimaades

Märgalaviljelus Baltimaades
Algus:2017
Lõpp: 2024
Eesmärk: Uurida ja tutvustada märgalaviljeluse võimalusi Baltimaades eesmärgiga vähendada kuivendatud turbaaladest lähtuvaid kasvuhoonegaaside emissioone.

Miks on tarvis tegeleda kuivendatud turbaaladega?

Baltimaades on kokku ligi 21 000 km2 turbaalasid, millest enam kui poolte olukord on halvenenud ja seda peamiselt kuivendamise tõttu. Turbaalade veerežiimi taastamise ning kliimanutika põllumajanduse (märgalaviljelus) rakendamise abiga saab piirata suurtes kogustes kasvuhoonegaaside heidet, mis tekib kuivale jäänud turba lagunemise käigus. Kasvuhoonegaaside heite poolest on kuivendatud turbaalad tervikuna Eestis teisel kohal peale energeetika- ja enne transpordisektorit. Erinevatel hinnangutel on heitme maht 2-8 mln t CO2 aastas.  

Märgalaviljelus leevendab olukorda, vähendades veerežiimi taastamisega rikutud turbaaladelt lähtuvate kasvuhoonegaaside hulka (sel juhul turvas ei lagune) ning asendades fossiilsete maavarade kasutust taastuva biomassiga.

Mis on märgalaviljelus?

Märgalaviljelus on märgade või taastatud veerežiimiga turbaalade põllumajanduslik või metsanduslik kasutamine. Märgalaviljeluse üheks eesmärgiks on võimaldada selliste märgadele turbaaladele omaste ökosüsteemi teenuste taastamist ja säilitamist, nagu süsiniku sidumine ja ladustamine, vee ning toitainete talletamine kui ka kohaliku kliima jahutamine ning elupaiga pakkumine haruldastele liikidele. Märgalaviljelus tooks kaasa paradigma vahetuse põllumajanduses - kuivendamise asemel kasutataks turbaalasid alaliselt märgades tingimustes, kus nõnda säilib ka ladestunud turvas.

Märgalaviljeluse rakendamist degradeerunud turbaaladel toetab ka Riigikogu kinnitatud dokument "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050", milles on võetud eesmärgiks suurendada ja säilitada muldade, sh sooalade turbas seotud süsinikuvaru ning vältida turbaalade edasist degradeerumist. 

Materjale ja artikleid

Inglisekeelsed materjalid

Projekti „Märgalaviljelus Baltimaades“ (2017-2020) ja selle jätkuprojekti (2022-2023) toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI). EUKI on  Saksamaa Keskkonna-, Looduskaitse- ja Tuumaohutuse Ministeeriumi (BMU) projektide rahastamise vahend. EUKI üldine eesmärk on toetada koostööd Euroopa Liidus, et vähendada kasvuhoonegaaside kogust. Selleks tugevdatakse piiriülest dialoogi ja koostööd ning vahetatakse teadmisi-kogemusi. Projekti juhtpartner on Michael Succowi Sihtasutus Saksamaal, partneriteks Leedu Looduse Fond ja Eestimaa Looduse Fond.