Kohaliku metsa tulevik - teadlikud osalejad ja paremad otsused

Kohaliku metsa tulevik - teadlikud osalejad ja paremad otsused
Algus:2020
Lõpp: 2021
Eesmärk: Parandada kohaliku tasandi metsandust puudutavate otsuste kvaliteeti huvide parema väljenduse ja kaasatuse kaudu.

Kuidas plaanime kogukondi ja omavalitsusi toetada?

Täna keskendub metsateemaline diskussioon kohalikes kogukondades suuresti juba lubatud või teostatud raietele, samas kui kohalikel omavalitsustel on olemas vahendid, millega kogukondade jaoks väärtuslikes või keskkonnakaitseliselt olulistes metsades majandamist suunata. Ennekõike on nendeks vahenditeks valdade ja linnade üldplaneeringud ning kohalikud kaitsealad. Projekti otsese tulemusena saavad selgelt kaardistatud need metsa puudutavad otsused, milles kohalikud kogukonnad saavad osaleda või kohalikud omavalitsused initsiatiivi võtta. Seletame neis osalemise võimalused tööriistakastina lahti, julgustades kohalikke kogukondi otsima konstruktiivsemaid viise metsakasutuse suunamises osalemiseks. Loodame näha, et seeläbi paraneb kohaliku tasandi metsa puudutavate otsuste kvaliteet ning suureneb avaliku huviga arvestamine kaasamisprotsessides. Pikemas plaanis viib see loodetavasti teravate konfliktide vähenemiseni kohalikul tasandil ning aitab kaasa kogukondade ja ühiskonna sidususe kasvamisele.

Tegevused

Plaanime:

  1. Anda kogukondadele teadmised nende õigustest ja võimalustest kohaliku tasandi metsaga seotud otsustusprotsessides osalemiseks ja nende algatamiseks.

  2. Jõustada kohalikke omavalitsusi avalike huvide eest seismisel.

  3. Tuua metsadiskussiooni värsket, inimestele lähedasemat vaadet ja mitmekesisust.

Materjalid

Rohkem infot: Liis Keerberg, liis.keerberg@elfond.ee, 5208967 ja Liis Kuresoo (vääriselupaikade ja metsamajandamise võtetega, sh püsimetsandusega seonduv) liis.kuresoo@elfond.ee

Projekti " Kohaliku metsa tulevik – teadlikud osalejad ja paremad otsused“ toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.