NaturallyEst

NaturallyEst
Algus:2017
Lõpp: 2022
Eesmärk: Looduskaitsega seotud ühiskondliku diskussiooni elavdamine ja konfliktide leevendamine kohalike kogukondade, maaomanike ning looduskaitse võtmeisikute vahel.

Kes meist ei oleks Eesti kauni loodusega välismaa sõprade ees kiidelnud?” kirjutab Aveliina Helm 2016. aastal Sirbis. Ka suur osa maapiirkondade majandustegevusest kasutab ühel või teisel moel Eesti loodust ja selle väärtusi. Selleks, et Eesti ja Euroopa jaoks olulisi loodusväärtusi säilitada, vajavad tegevused mõnel juhul reguleerimist ja mõnel juhul koguni piiramist. Meist kellelegi ei meeldi kui meile öeldakse mida me tohime ja mida me ei tohi teha ning kaitsealadel elavad inimesed tajuvad oma tegevuse piiramist sageli ülekohtuna. Kui ka riigipoolne selgitus jääb väheseks või liiga ametlikuks, on teineteisemõistmine keeruline ja selle pinnalt võivad sündida konfliktid, mis omakorda kujundavad looduskaitsesse suhtumist. Kuidas konflikte vältida või leevendada ongi ehk üks olulisemaid võtmeküsimusi, mis täna looduskaitse ees seisab. ELF loodab üheskoos maahooldajate, kohalike elanike ning looduskaitse riiklike võtmeisikutega selles küsimuses sammukese edasi astuda.

Vaata lisa projekti kodulehelt!


Projekti tegevused

  • Avaliku arvamuse uuringud ja fookusgrupid

  • Lahendatud juhtumite tutvustamine laiemale avalikkusele

  • Natura 2000 käsiraamatu loomine

  • Koolitused

  • Õppe- ja talgureisid

  • Rahvateaduse kampaaniad

  • Loodusretked ja väliüritused

  • Kogemuste vahetamine Ida-Euroopa regioonis

Looduskaitseliste konfliktide lahendamine

Projekti käigus lahendatakse Natura-aladega seotud konflikte kohalike kogukondade ja looduskaitse administratsiooni vahel. Konfliktid, mis vajavad juriidilist nõu ja sekkumist kerkivad enamasti seoses suurkiskjatega, poollooduslike koosluste majandamisel ning metsanduses. Juhtumite õiguslikku poolt analüüsib Keskkonnaõiguse Keskus ning pakub välja mõistlikke ning kõiki osapooli rahuldavaid juriidiliselt korrektseid lahendusi. Lahendatud juhtumeid tutvustatakse loodusretkede ja väliürituste käigus laiemale avalikkusele eesmärgiga näidata Natura 2000 kui tõhusat ja paindlikku looduskaitselist mehhanismi. Projekti käigus saadud kogemusi jagatakse Ida-Euroopa regioonis.

Projekti partnerid ja rahastus

Projektijuhid: Mari Kaisel (mari@elfond.ee) ja Silvia Lotman (silvia@elfond.ee).

Projekti viisid koostöös ellu Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool, Keskkonnaõiguse Keskus ja OÜ Looduskiri. Koostööpartner oli Keskkonnaamet.

Projekti NaturallyEst ("Piloting Natura2000 communication in Estonia" NaturallyEst-LIFE, projekti nr LIFE16-GIE_EE_000665 ) rahastasid Euroopa Liidu LIFE programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kogueelarve: 654 350 eurot

Euroopa Liidu rahastus: 60%

Mis on LIFE programm?

LIFE on Euroopa Komisjoni programm, millega rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte Euroopa Liidus. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programmi alammeede KESKKONNAALANE JUHTIMINE JA TEAVE toetab keskkonnaalase teadlikkuse suurendamist, keskkonnateabe edastamist, haldamise ja levitamise toetamist ning parema keskkonnaalase juhtimise edendamist huvigruppide laialdasema kaasamisega.

Mis on Natura 2000?

Natura 2000 on üleeuroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille mõte ja sisu on kirjas 1992. aastal vastu võetud Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ). Natura 2000 võrgustiku eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üleeuroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund.


* See koduleht ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.