Tõstame kliimategevuste ambitsiooni ja tempot - iga tonn loeb!

Tõstame kliimategevuste ambitsiooni ja tempot - iga tonn loeb!
Algus:2022
Lõpp: 2025

Eesmärk: Viia ELi kliimapoliitika kooskõlla Pariisi kokkuleppe 1,5°C eesmärgiga. Selleks jälgime ja räägime kaasa poliitikadokumentides ja -protsessides ning toetame otsustajaid otsuste tegemisel oma teadmistega ja kodanikuühendusi ning teisi huvirühmi nende võimekuse kasvatamisel. Ka laiemat avalikkust, et kasvaks inimeste nõudlikkus ambitsioonikama ja kaasavama kliimapoliitika järele.

LIFE “Together for 1,5” projekt toob kokku 14 keskkonnaühendust kolmeteistkümnest Euroopa Liidu riigist, kes töötavad koos selle nimel, et viia Euroopa tagasi turvalise ja stabiilse kliima saavutamise teele nii praeguste kui tulevaste põlvkondade jaoks.

Oleme tänaseks jõudnud 1,1-kraadise soojenemiseni ning Pariisis kokku lepitud piirist eraldab meid veel vaid 0,4 kraadi. Inimkonnal on jäänud äärmiselt lühike aeg, et kliimamuutusele pidurit tõmmata - puudujääv ambitsioon tuleb leida just praegu, sest kasvuhoonegaaside heide peab 1,5 kraadi saavutamiseks järsult vähenema just käesoleval kümnendil. Eesti saab Pariisi kliimaleppe eest seista, seades ambitsioonikaid eesmärke ning võttes ette konkreetseid samme nende täitmiseks. Muuhulgas tähendab see “Eesmärk 55” paketi ja RePowerEU lõpule viimist ja rakendamist, riiklike energia- ja kliimakavade (REKK) sisukat uuendamist, ja riiklike pikaajaliste strateegiate läbivaatamist.


Tegevused:

  1. Jälgida ja hinnata riikliku energia- ja kliimakava (REKK) uuendamist ja rakendamist, nõudes kaasavamat protsessi ja eesmärkide vastavust vahepeal tõusnud kliimaambitsioonile.

  2. Kiirendada ja toetada “Eesmärk 55” rakendamist riiklikul tasandil, saavutada selles suurem läbipaistvus ja dialoog, samuti sidusrühmade ja avalikkuse suurem toetus kliimameetmetele.

  3. Toetada riiklike pikaajaliste strateegiate läbivaatamist ja ELis ambitsioonika kliimaeesmärgi seadmist 2040. aastaks, et saavutaksime kliimaneutraalsuse enne aastat 2050, ning viiksime pikaajalised kliimaeesmärgid kooskõlla Pariisi kokkuleppe 1,5°C eesmärgiga.

  4. Suurendada kliimateadlikkust ning mõistmist ja koostööd erinevate huvirühmade seas ja vahel. Näiteks korraldab ELF selleks otsustajate kliimakooli.


Projekti koduleht: elfond.ee/igatonnloeb

Projekti keskne Euroopa veebileht: 1point5.caneurope.org/

Rohkem infot: kliimapoliitika ekspert ja projektijuht Maia-Liisa Anton, maia-liisa.anton@elfond.ee, 521 3028

Tegevusi toetab Euroopa Liidu programm “LIFE”