Eesti ja Valgevene keskkonnaühenduste koostöö märgalade kaitseks

Eesti ja Valgevene keskkonnaühenduste koostöö märgalade kaitseks
Algus:2017
Lõpp: 2018
Eesmärk: Projekti eesmärk on soode keskkonnakaitse ja vastutustundliku kasutuse edendamine Valgevenes ja Eestis,keskendudes soode kaitsega tegelevate vabaühenduse koostöös mitme uuendusliku pilootalgatuse elluviimisele Valgevenes. Ühiselt kavatsetakse viia ellu pilootalgatusi Valgevene soode kaitseks, külastuskorralduse, elupaikade inventeerimise ja ekspertteabe integreerimise vallas. Projekt on jätkuks juba elluviidud arengukoostöö projektile ja adresseerib arenguvajadusi ning uuendussiirde võimalusi, mis on välja selgitatud tihedas koostöös elluviidud projekti partneritega.

Nii Eesti kui Valgevene on väga sooderikkad riigid ning märgaladel on mõlema riigi looduses, majanduses, ajaloos ning rahvuslikus identiteedis oluline roll. Viimastel aastakümnetel on soode kaitse ja kasutamise lähenemistes toimunud olulisi muutusi - järjest enam on sood, kui süsiniku talletajad, kliimapoliitika objektiks; soode tähtsus puhkemajanduses kasvab ning soode oluline roll bioloogilise mitmekesisuse kaitsel saab järjest enam kinnitust. Samas on koostöö Valgevene ja Eesti vahel neil teemadel olnud vaatamata riikide lähedusele ja looduslikule sarnasusele väga hõre. 2015. aasta sügisest viis ELF koos Valgevene organisatsioonidega "Bahna" ja APB Brest ellu Välisministeeriumi rahastatavat arengukoostöö projekti
"Eesti ja Valgevene vabaühenduste koostöö ettevalmistamine märgalade kaitseks". Projekt tõestas edukalt, et just hea vabaühenduste vaheline koostöö sillutab teed uuendussiirdele ning loob paindlike võimalusi erinevate huvirühmade võrgustumiseks.

Käesolev projekt on eelpool mainitu jätk, mis keskendub ülalmainitud projekti käigus kaardistatud lihtsalt rakendatavate uuendussiirete rakendamisele loodusväärtuste kaardistamise ja külastuskorralduse vallas. Oluline roll jätkuprojekti sünnis on ka väga konstruktiivses, professionaalses ja usalduslikus õhkkonnas kulgenud senisel koostööl organisatsioonide vahel, mis sisestab kindlustunnet uute ettevõtmiste kavandamisse.