Ühiskonna kaasamine maavarade kaevandamise otsustesse

Ühiskonna kaasamine maavarade kaevandamise otsustesse
Algus:2014
Lõpp: 2016
Eesmärk: Teadvustada otsustajatele avalikkuse huvi kaevandamisega seotud otsuste vastu, pakkuda välja sobivaid juriidilisi ja kaasamise praktikaga seotud lahendusi ning harida laiemat avalikkust ja kohalikke kogukondi otsustusprotsessis partnerina osalemiseks.

Miks on oluline kaasata avalikkust maavarade kasutuse otsustamisel?

Eesti loodusvarad on põhiseaduslikult rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Eesti elanikel pole aga avaraid võimalusi selle rikkuse kasutamisel kaasa rääkimiseks: osalusvõimalused on ahtad, kuigi nii ühiskonda laiemalt kui kohalikke kogukondi huvitab elukeskkonna kvaliteet ning sellega seotud otsustes osalemine aina enam.

ELFi tegevused

Alates 2014-2016 viis ELF koostöös Keskkonnaõiguse Keskuse ja Eesti Maavarade Ühinguga ellu projekti "Ühiskonna kaasatus looduslike maavarade kaevandamise otsustesse".

Projekti jooksul läheneti maavarade kasutusega seotud probleemidele mitmest teineteist täiendavast aspektist: koostati juriidilisi analüüse ja poliitikasoovitusi, toetati kohalikke osalemisel kaevanduslubade avalikustamise protsessis, võimestati kogukondi kaasavat katusorganisatsiooni, tehti koostööd ametnikega, avaldati artikleid meedias, viidi läbi teavituskampaania koos sotsiaalmeedia ja geopeitusega.

ELF koordineeris tegevust, korraldas infovahetust ja koostööd keskkonnaorganisatsioonidega, korraldas kommunikatsioonitegevusi ja tagas looduskaitselise ekspertiisi. Keskkonnaõiguse Keskus osales juriidilise analüüsi ja toestava partnerina eestkoste tegevuses ja nõustamise kaudu. Eesti Maavarade Ühing ühendas rohujuuretasandi kogukondi, kes osalesid kaevanduslubadega seotud protsessides ning toestas, koordineeris ning arendas võrgustiku eestkostevõimekust.

Projekti rahastus

Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekti kogumaht oli 96 258 eurot, millesse partnerid panustasid ise 10 220 eurot.