Turbamaardlate kasutusvõimaluste hindamine

Turbamaardlate kasutusvõimaluste hindamine
Algus:2011
Lõpp: 2012
Eesmärk: Turbamaardlatena arvel olevate alade seast kolme ala inventeerimine ning alade potentsiaali ja väärtuse välja selgitamine.

Projekti tegevused

Projekti käigus inventeeriti Keskkonnaregistris turbamaardlatena arvel olevate alade seast välja valitud kolme ala. Ühtlasi selgitati, kas antud alad oleksid sobilikud turba kaevandamiseks või on aladel hoopis kõrgem näiteks looduskaitseline, metsanduslik või põllumajanduslik väärtus. Uuringute tulemusena koostati metoodika teiste samasuguste turbamaardlate hindamiseks terve Eesti ulatuses.

Projekti käigus viidi läbi  botaaniline ja brüoloogiline inventuur, Vääriselupaikade ning loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide inventuur ning anti hinnang alade kasutatavuseks metsamajanduslikel eesmärkidel. Lisaks hinnati kuivenduskraavide olukorda ja toimimist ning nende võimalikku mõju ümbritsevate alade veekvaliteedile. Uuriti alade kasutatavust põllumajanduslikel eesmärkidel ning tehti turba puurimistöid saamaks teada turba omaduste muutumist turbaprofiilis. Anti hinnang alade kasvuhoonegaaside bilansist ning lisaks selgitati välja, kui paljud Keskkonnaregistris turbamaardlatena arvel olevad alad kattuvad või piirnevad ELFi poolt varem läbi viidud projekti “Eesti soode looduskaitselise hindamine” käigus inventeeritud kõrge loodusväärtusega soodega ning oluliste puhkealade ja tiheasustusaladega.

Vaata projekti koondülevaadet SIIT.

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.