Taastuvenergia kasutuselevõtu edendamine

Taastuvenergia kasutuselevõtu edendamine
Algus:2022
Lõpp: 2022
Eesmärk: Edendada taastvuenergia kasutuselevõttu Eestis.

Miks on tarvis üle minna taastuvenergiale?

Eesti energiatootmises domineerib endiselt keskkonda saastav põlevkivi. Praeguse põlevkivikaevandamise ja Eesti peamise elektrienergia tootmisviisiga kaasnevad negatiivsed tagajärjed:

  • Tõsised keskkonnamõjud, sh süsinikdioksiidi atmosfääri paiskamine ja sellest tulenev kliimamuutus, põhjavee saastumine.
  • Looduslike maastike ja koosluste pöördumatu hävimine kaevandusalade laienemisel.
  • Negatiivsed mõjud kohalikule kogukonnale ja tõsiasi, et kasu tegevustest kohapeal on pikas perspektiivis pea olematu.

Kuidas aitab ELF kaasa taastuvenergia valdkonna edendamisele?

Eelmainitud probleemidest tulenevalt on ELF ärgitanud riiki, energeetikaga tegelevaid organisatsioone ja kohalikke kogukondi otsima ning investeerima alternatiivsete võimaluste otsimisse, et maandada põlevkivist toodetava elektri mõju keskkonnale ja leida võimalikult vähese keskkonnamõjuga lahendusi.

ELF pöörab tähelepanu sellele, et meil ei tekiks konflikte looduskaitse ja taastuvenergia arendamise vahel. Hoiame silma peal, et bioenergia tootmisega ei raiutaks maha meie väärtuslikke metsi, tuulikud asuksid sobivate kohtade peal ja hüdrojaamad ei häiriks jõe elustikku ja kalade rännet.

ELF osales 2012. aastal "Taastuvenergia 100%: üleminek puhtale energiale" kava koostamises.

Oleme EKOenergia võrgustiku liige, mille eesmärgiks on edendada taastuvenergiat, mis oleks kooskõlas looduskaitsega. Selleks antakse välja EKOenergia ökomärgist elektrile, mida on võimalik ka Eestis tarbida. Selle kaudu saad toetada rohelise energia edendamist, keskkonda ja kliimat. Loe lähemalt kliimasõbralikust elektrivalikust!

2018. aasta kevadel aitas Eestimaa Looduse Fond vedada PÕXITi rahvaalgatust.  Pöördumisega soovime riigilt selget otsust ning laiapõhjalist plaani põlevkivienergiast loobumiseks ning taastuvenergiale üleminekuks.

Rohkem infot leiab EKOenergia lehelt!

2022. jätkab ELF taastuvenergia kasutusele võtmise eest seismist, protsessides kaasa löömist pöörates rõhku elurikkuse olukorrale - et energiapööre teeks vähem liiga loodusele.  Lisa saab lugeda kliimamuutused.ee taastuvenergialehelt