Nord Stream torujuhtmete ehituse keskkonnamõju Läänemeres

Nord Stream torujuhtmete ehituse keskkonnamõju Läänemeres
Algus:2009
Lõpp: 2012
Eesmärk: Nord Stream gaasijuhtme planeerimisprotsessi jälgimine, et arvesse võetaks kõiki gaasijuhtme rajamisega seotud keskkonnariske.

Protsessi käik

  • 7. mail 2009 nõudis ELF Nord Streami gaasijuhtme keskkonnamõjude hindamise täiendamist. Nord Streami Läänemere põhja kavandatava gaasijuhtme keskkonnamõju hindamise aruanne oli ebapiisav ja selles esitatud informatsioon puudulik. ELF ühines Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO), Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) ja Maailma Looduse Fondi (WWF) seisukohtadega ning toetas Eesti Teaduste Akadeemia avaldust - kõik organisatsioonid nõudsid enne gaasijuhtme osas otsuse tegemist täiendava informatsiooni esitamist võimalike keskkonnamõjude ja riskide kohta.
  • 2. novembril 2009 vaidlustas ELF Soome Vaasa halduskohtus Nord Stream AG loa miinide õhkimiseks gaasijuhtme teel. ELFi väitel väljastas Lääne-Soome Keskkonnalubade Amet loa, usaldades kriitikavabalt arendaja väiteid.
  • 17. novembril 2009 vaidlustas Eesti Looduseuurijate Selts, Eestimaa Looduse Fondi ja teiste ühendustega Nord Streamile Taani Energiaagentuuri poolt 20.10.2009 välja antud ehitusloa, mida on asus menetlema Taani vastav apellatsiooninõukogu (Danish Energy Appeal Committee).
  • 6. jaanuaril 2010 esitas ELF koos Eesti Rohelise Liikumisega (ERL)  Euroopa Komisjonile ametliku palve uurida, kas Läänemere gaasitrassile luba andes täideti korrektselt Euroopa Liidu keskkonnadirektiivide nõudeid. Euroopa Komisjon palus menetluse algatamise otsuse langetamiseks ERLilt ja ELFilt lisadokumente, mis esitati 5. märtsil 2010.
  • 2. septembril 2010 otsustas Vaasa halduskohus mitte rahuldada Eesti ja Soome keskkonnaorganisatsioonide vaiet Nord Streami ehituseks antud lubade kohta.
  • Aprillis 2010 alustati torujuhtme ehitamist Rootsi majandusvetes Gotlandi lähistel, kaks torujuhet said valmis ja alustasid tööd oktoobris 2011.
  • 29. oktoobril 2012 toimus Tallinnas ELFi ja NSi esindajate kohtumine seoses NS kavatsusega rajada täiendavad gaasijuhtmed Läänemerre. ELFi küsimustele seoses olemasolevate torujuhtmete keskkonnamõjuga (nt põhjasetetest veekeskkonda liikunud toitainete koguhulk, seireandmed Venemaa vetes) ei suutnud NS esindajad ammendavaid vastuseid anda. NS kavandab endiselt veel kahe torujuhtme ehitust Läänemerre.