Nahkhiirte uurimine ja kaitse

Nahkhiirte uurimine ja kaitse
Algus:1991
Eesmärk: Nahkhiirte kaitse parem korraldamine, erinevate kaitsealuste nahkhiireliikide säilimine Eestis.

ELFi tegevused nahkhiirte kaitsel

ELFis tegeldud nahkhiirtega juba selle asutamisest saadik, alates 1991. aastast. Esimesed ELFi nahkhiire-alased välitööd toimusid 1992. a. alguses, kui käidi uurimas nahkhiirte suuremaid talvituskolooniaid. Edaspidi on inventeeritud nii suviseid kui talviseid nahkhiirte elupaiku, hinnatud nahkhiirte arvukust ja liigilist koosseisu ning saadud andmeid kasutatud ettepanekute tegemisel nahkhiirte kaitse korraldamiseks ja ka praktilistel töödel nahkhiirte elutingimuste parandamiseks.

EUROBATSi nõuandekomitee töörühmas, mis kogub ja analüüsib andmeid tuuleturbiinide mõju kohta nahkhiirtele (Intersessional Working Group on Wind Turbines and Bat Populations), jätkab osalemist ELFi esindajana Lauri Lutsar. Töörühmal on kavas täiendada tuuleturbiinide ja nahkhiirte problemaatikat käsitlevaid juhiseid, mille esimene versioon on vastu võetud EUROBATS liikmesriikide kokkutulekul (resolutsioon 5.6, Ljubljana, 2006). Lähtuvalt juhistest on ELFi nahkhiiretöörühm püüdnud teadvustada vajadust hinnata paigaldatavate tuuleturbiinide mõju nahkhiirtele ja valida tuuleparkide asukohtadeks alasid, kus nahkhiirte hukkumine oleks tõenäoliselt väiksem. Samuti on koostatud arvamus kavandatava Tallinn-Paldiski maantee mõju kohta Vääna-Posti nahkhiirte talvituspaigale, läbi viidud Vihula mõisas talvituvate nahkhiirte uuring.

Lisaks viis ELF 2008. aastal Riikliku Looduskaitsekeskuse tellimusel läbi 13 mõisapargi nahkhiirte inventuuri, kahe teadaoleva mandri-Eestis asuva tiigilendlase suvekoloonia inventuuri ja koostas inventeerimisandmete analüüsi.

Praegused nahkhiirtega seotud tegevused on suunatud Eesti Vabariigi riiklike kohustuste täitmisele. Jätkub käsitiivalistega seotud ekspertiisis osalemine, pöördujate nõustamine ja nahkhiirte kaitse korraldamiseks vajaliku teabe kogumine. Koostöös ajakirjanikega kajastatakse televisioonis, raadios ja kirjutavas pressis nahkhiiri ja nende kaitset. Jätkuv on infovahetus ELFi poolt hallatavas nahkhiirtehuvililiste listis.

2014. aastal alusas ELF teavitusprojektiga „Nahkhiired hoonetes",  et levitada teadmisi ja nõustada nahkhiirtega oma tegevuses kokkupuutuvaid inimesi, et nende tegevus ei kahjustaks neid looduskaitsealuseid loomi.

2016. aastal viis ELFi nahkhiireekspert läbi pilootuuringu Sõrve sääre lähistel merel, et koguda andmeid merealadel rändavate nahkhiireliikide ning nende liikumiskoridoride kohta. Kogutav info aitab merealade kasutamist (sh tuuleparkide rajamist) paremini planeerida nii, et see häiriks võimalikult vähe mereelanikke. Loe lähemalt Maalehe artiklist!

Kontakt:

Lauri Lutsar, nahkhiireekspert
lauri@elfond.ee