Metsaotsused kaasavaks ja läbipaistvaks!

Metsaotsused kaasavaks ja läbipaistvaks!
Algus:2021
Lõpp: 2022

Eesmärk: Parandada Eesti metsaotsuste kvaliteeti ja aidata kaasa paremale kaasamisele.

Eesti metsa käekäik on murettekitav. Intensiivne metsamajandamine on muutumas üha suuremaks probleemiks nii sellega kaasneva elurikkuse hävimise, kohalike väärtuste kahjustamise kui – üha enam ja enam – kliimamuutusele kaasa aitamise tõttu. Looduskeskkonnaga arvestamiseks ja erinevate huvide tasakaalu tagamiseks on ülioluline, et metsaotsuste tegemisse oleksid kaasatud ekspertteadmist valdavad keskkonnaühendused ning kohalikud kogukonnad. Praktikas kaasamise mehhanismid aga ei toimi.

Tegevused:

  • õiguslik analüüs metsaotsuste tegemisse avalikkuse kaasamise kitsaskohtadest;
  • osalemine otsustusprotsessides;
  • nõu ja jõuga kohalike aktiivgruppide toetamine;
  • kogu tegevust toetab avalikkusele suunatud kommunikatsioon.

Valminud materjale

  • Õiguslik analüüs Metsatööde planeerimine KAH-aladel“ (2023)"
  • Õiguslik analüüs RMK roll ja kohustused metsakasutuse otsuste tegemisel“ (2023)

  • Projekti "Kohaliku metsa tulevik – teadlikud osalejad ja paremad otsused“ toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.