Mere looduse kooskõlaline kasutus ja kaitse

Mere looduse kooskõlaline kasutus ja kaitse
Algus:2007
Eesmärk: Planeerida paremini merekasutust, et vähendada seeläbi survet mereelusikule.

Mida tähendab mere looduse kooskõlaline kasutus ja kaitse?

Laevanduse, infrastruktuuri, kalanduse, puhkemajanduse ja keskkonnakaitse vajadused eeldavad nende valdkondade ees seisnevate väljakutsete käsitlemist kooskõlaliselt, tagamaks võimalusi merenduse tasakaalustatud arenguks. Seepärast on tarvis tagada jätkusuutlik areng, mitte ainult läbi looduskaitse ja keskkonnakaitse, vaid pidades silmas ka majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke.

Integreeritud merekasutus ei ole iseenesest midagi uut, vaid integreerib kõik seni toimunud protsessid. Selle eesmärk on luua strateegiline, integreeritud ja tulevikku suunatud raamistik kõigile merekasutusvaldkondadele aidates kaasa säästlikule arengule nii keskkondlikke, sotsiaalseid kui ka majanduslikke eesmärke silmas pidades.

Miks on tarvis merekasutust planeerida?

Olid ajad, mil ookeanid ja mered tundusid lõputute veteväljadena ning inimesed toimetasid seal vaid vähesel määral. Tänapäeval on merega seotud aina rohkem inimtegevusi, üha enam satuvad erinevad huvid omavahel vastuollu ja tihtipeale jääb meri kõigi huvirühmade jaoks kitsaks.

Erinevate arendajate huvi mere ja eelkõige merepõhja vastu (gaasitorud, tuulepargid, kaevandused jms) on kasvanud , samuti suureneb laevanduse, infrastruktuuri, puhkemajanduse, keskkonnakaitse ja paljude teiste merega seotud valdkondade tähtsus. Inimesed hakkavad üha enam teadvustama, et surve merele suureneb pidevalt. Surve ei tohi aga kasvada suuremaks, kui mereelustik taluda jõuab. See on toonud kaasa vajaduse oma merealasid ning merekasutust paremini planeerida.

Läänemereriikide töö merekeskkonna kaitsel

Helsingi Komisjon (HELCOM) tegeleb Läänemere merekeskkonna kaitsmisega Euroopa Liidu, Eesti, Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani ja Venemaa ühises koostöös. 2007 aasta novembris võtsid HELCOM-i osalisriigid ja Euroopa Liit vastu uuendusliku Läänemere tegevuskava, millega tahetakse saavutada 2021. aastaks Läänemere hea ökoloogiline seisund ja mille peaeesmärk on vähendada ja piirata inimtegevusest põhjustatud reostusmõju.

HELCOM'i tegevus on suunatud eelkõige keskkonnateemadele (eutrofeerumine, bioloogiline mitmekesisus, ohtlikud ained, meretransport, kalandus), samas oleks vaja minna samm edasi ning tegeleda kõigi mereteemadega komplektselt. Mere kaitse ja säästev majandamine on vaja tugevamalt integreerida muude valdkondadega, nagu energia, transport, põllumajandus, regionaalpoliitika ja turism.

Eesti merendus ei ole riiklikult korraldatud ning merendusvaldkond on killustunud erinevate ministeeriumite vahel (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, keskkonnaministeerium, siseministeerium, põllumajandusministeerium ja sotsiaalministeerium). Puudub riigiorgan, mis peaks merendust komplekselt korraldama. Samas on merendus valdkond, mida tuleks korraldada ministeeriumite tasandilt kõrgematel tasanditel.

Merekaitse ja -kasutuse parema planeerimise eesmärgil aitab Maailma Looduse Fond (WWF) koos oma partneritega, sh ELF-iga, kaasa integreeritud merekasutuse kontseptsiooni rakendamisele.

Vaata ka koomiksit "Saa mereplaneerimise spetsialistiks 10 minutiga".
Eesti merealadeplaneeringute kaart