Läänemere kaitse parandamine - ESTMAR

Läänemere kaitse parandamine - ESTMAR
Algus:2007
Lõpp: 2011
Eesmärk: Kaasa aidata Natura 2000 rakendamisele Eesti merealadel.

Projekti tegevused

Eesmärgi saavutamiseks viidi läbi avamerealade uuringud. Uuriti linnustikku, kalastikku, põhjaelustikku ning koostati väärtuslikeks osutunud aladele kaitsekorralduslikud soovitused. Lisaks avamere aladele koostati kaitsekorralduskavad ka juba kuuele olemasolevale peamiselt merre jäävale hoiualale.

Projekti raames anti välja eestikeelne raamat Eesti vetes olevatest merekaitsealadest. Lisaks korraldati mitmeid seminare ja teabepäevi merekaitset puudutavatel teemadel.

Projekti tegevustes osalesid lisaks projekti juhtpartnerile TÜ Eesti Mereinstituudile veel ka Balti Keskkonnafoorum, Eesti Ornitoloogiaühing, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus ning Riiklik Looduskaitsekeskus. Projektile lisaväärtuse andmiseks kaasati ka kaks välispartnerit Baltijas Vides Forums Lätist ning NIVA Norrast. ELFi rolliks antud projektis oli uuritavatel aladel mereimetajate eluolu kohta hinnangute andmine.

Projekti rahastati Norra finantsmehhanismidest.