Gretagrundi madala inventuur

Gretagrundi madala inventuur
Algus:2008
Lõpp: 2008
Eesmärk: Gretagrundi madala piirkonna põhjaelustiku ja elupaikade inventuuride läbi viimine, et võtta see vajadusel kaitse alla.

Projekti tegevused ja tulemused

Gretagrundi madalik on teadlaste poolt välja pakutud kui potentsiaalne mereline kaitseala, mis vajab uuringuid ja kaardistamist. Projektiga teostati piirkonna põhjaelustiku ja elupaikade inventuur. Inventuuriga kaeti merepõhi sügavusvahemikus 0-25m. Tulemusena koostati antud mereala merepõhja elupaikade leviku kaart, põhjaelustiku (põhjataimestik ja -loomastik) võtmeliikide leviku kaardid, piirkonna põhjataimestiku ja -loomastiku liigilise koosseisu ja leviku iseärasuste kirjeldus ja piirkonna põhjakoosluste kvantitatiivne iseloomustus. Ihtüoloogiliste uuringute tulemusena koostati Gretagrundi madala ja Ruhnu saare ümbruse kalastiku iseloomustus ning hinnati kalaliikide ruumilise paiknemise dünaamikat sõltuvalt aastaaegadest. Samuti teostati Gretagrundi madala piirkonnas peatuvate veelindude inventuur, mille alusel koostati antud piirkonnas peatuvate veelindude liigilise koosseisu, arvukuse ja sesoonse dünaamika kirjeldus, peatuvate veelindude paiknemise kaardid ning ala linnukaitseliste väärtuste hinnang.

Tuginedes põhjaelustiku ja elupaikade inventuuri andmetele, koostati ala looduskaitseliste väärtuste ülevaade ning anti hinnang kirjeldatava ala ohustatusele antropogeensete ja teiste tegurite poolt. Nende põhjal on võimalik anda hinnanguid võimalike uute merekaitsealade loomiseks ning Läänemere merekaitsealade võrgustiku tugevdamiseks.

Merepõhja elustiku ja elupaikade inventuuri viis läbi TÜ Eesti Mereinstituut. Kalastiku uuringuid teostas samuti TÜ Eesti Mereinstituut.

Linnuloendus viidi läbi Eesti Ornitoloogiaühingu poolt 5-6 loendusega ühe aasta jooksul. Loenduste ajagraafik:
(1) 2 loendust kevadisel rändeperioodil (aprill-mai)
(2) 1 loendus suviste sulgimiskogumike tuvastamiseks (juuli lõpp-augusti algus)
(3) 2 loendust sügisesel rändeperioodil (september-november)
(4) 1 loendus talvituvate veelindude loenduse ajal (jaanuar; loenduse läbiviimise võimalused sõltuvad jääoludest).

2010. aasta 12. augustil kiitis Vabariigi Valitsus heaks Gretagrundi hoiuala kaitse alla võtmise, mille eesmärk on tagada selle ala väärtuslike elupaikade ning kaitsealuste linnuliikide kaitse.

Projekti läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.