BalticSeaNow.info - Läänemere infoportaal

BalticSeaNow.info - Läänemere infoportaal
Algus:2009
Lõpp: 2012
Eesmärk:  Interaktiivse Läänemere infoportaali loomine, et teavitada avalikkust Läänemerd puudutavatest küsimustest ning toetada Läänemere olukorra parandamist.

Portaalist ja sellega seotud tegevustest

BalticSeaNow.Info projektis ühendati kaasaegsed teabeedastusviisid projekti partnerite oskusteavega keskkonnaalaste teadusuuringute, hariduse ja teabevahetuse vallas. Projekti ideeliseks aluseks oli kolmeastmeline mudel, kus teadmised ja teemast hoolimine tekitasid suurenenud teadlikkuse ning see omakorda tekitas soovi tegutseda Läänemere parema tuleviku nimel.

Projektis loodi ühtne interaktiivsusele ja osalusele keskendunud Läänemere veebiportaal, korraldati üritusi, valmistati õppematerjale ja analüüsiti keskkonnaalaseid hoiakuid. Lisaks avalikkuse kaasamisele oli eesmärgiks parandada dialoogi teadlaste ja otsustajate vahel.

Portaali lisati projekti käigus baasteadmisi Läänemerest, populariseeriti teadustulemusi ja jagati keskkonnaalast teavet. Veebikaamerad, keskkonnateave, sotsiaalmeediakanalid, suhtlus, inimeste tähelepanekud ja lood lõi raamistiku ühiseks aruteluks, informatsioonijagamiseks, ideede väljatöötamiseks, samuti osalemiseks. Ühtlasi kaasati erinevate valdkondade eksperte, kes kommenteerisid avalikke arutelusid. Kogu projekti kestel hoiti võimuesindajad ja otsustajad kursis aruteludes tekkivate uute ideedega.

BalticSeaNow.info - Innovative participatory forum for the Baltic Sea projekti rahastati Kesk-Läänemere programmist INTERREG IV A, kaasrahastus tuli SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, samuti ELFi mereprogrammi annetajate, sh AS Tallink Group kaasabil kogutud annetustest.

Portaal on tänaseks suletud.