Kõik uudised

ELF: Kurgja väärtuslike riigimetsade kaitsega tuleb tegeleda tõhusalt ja kohe

28. oktoober 2022
Metsablogi
Kurgjal asuvad uhked riigimetsad, kus leidub mitmeid haruldasi, kaitsealuseid liike ning vääriselupaiku. Väärtuste ja liigirikkuse säilimiseks on tarvis elupaiku ja nende terviklikkust hoida. Kuigi Eestimaa Looduse Fond (ELF) tegi 2020. aastal ettepaneku võtta Kurgja riigimetsaala kaitse alla, ei ole riik siiani astunud vajalikke samme, et loodusväärtused saaksid kindlalt hoitud.
Kurgja. Foto: Karl Adami

ELF leiab, et Kurgja looduskaitseala moodustamisega on põhjendamatult venitatud, Keskkonnaameti tegevus ei ole mõistlikult ja optimaalselt planeeritud. Näiteks on kaitseala uute piiride moodustamise menetlemine plaanitud kahe eri protsessina, mistõttu on kogu algatus väga pikk ja raiskab ressursse. Murelikuks teeb ka see, et praegu plaanitava kaitseala piiranguvööndis võib teha uuendusraieid.

ELF pani sel nädalal Keskkonnaametile ette, et Kurgjale uue kaitseala moodustamise protsessis tuleb ühtlasi kaaluda ala uute piiridena ettepankut, mis keskkonnaühendus oma 2020. aastalvälja pakkus (vt all). Samuti tegi ELF ettepaneku avaliku arutelu korraldamiseks, sest piirkonnas on palju osapooli, kelle jaoks on ala käekäik ja saatus olulised.

Laanerähn Krugjal. Foto: Karl Adami


Kurgja väärtustest ja kaitseala ettepanekust

Kurgjal on kaardistatud haruldaselt suur ja terviklik riigimetsa ala, kus leidub mitmeid kaitsealuseid liike, vääriselupaiku ning mis hõlmab olulist rohekoridori. Neis metsades on metsise, laanerähni ja laanepüü elupaigad, samuti kõdu-korralljuure ning kuradi-sõrmkäpa kasvukohad. Loomulikult elavad neis metsades ka levinumad ja tuntumad liigid, näiteks karud, ilvesed, põdrad jt. Samuti on piirkond kõrge puhkemajandusliku, maastikulise ja kultuurilise väärtusega, muuhulgas asub seal Carl Robert Jakobsoni talumuuseum.

Laanepüü Kurgjal. Foto: Karl Adami

Alal asuvad loodusväärtused olid ohus seoses RMK teostatud ja planeeritavate raietega, milleks olid toona juba vormistatud ka metsateatised. Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitas 2020. aasta veebruaris Keskkonnaministeeriumile ettepaneku ja vajalikud dokumendid Kurgja riigimetsaala looduskaitse alla võtmiseks. Kaitseala loomise eesmärk on haruldaste ja ohustatud liikide ning loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide kaitse ja loodusmetsadele iseloomuliku elustiku kaitse.

Ala kaitse alla võtmine algatati juba 2007. a ja enne seda oli enamus sellest alast hoitud metsise kaitsealana. 2020. a kaotati moodustamisel kaitseala ning hakati ala väärtuslikke metsakooslusi lageraiesse määrama.


Loe ELFi värskeid ettepanekuid maastikukaitseala eelnõule SIIT!