Kõik uudised

Ühendused esitasid eelnõu kaitsealuste metsade kaitsmiseks liigse majandamise eest

14. november 2017
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) esitas täna, 14. novembril Keskkonnaministeeriumile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile metsa- ja looduskaitseekspertide ning juristide koostöös koostatud ettepanekud looduskaitseseaduse muutmiseks. Praegu on paljudes kaitsealustes metsades lubatud lageraie ning majandusmetsadele mõeldud reeglid laienevad iseenesest ka kaitsealade piiranguvööndi metsadele. See seab tõsiselt ohtu kaitstavad loodusväärtused.

Varemgi teadvustatud probleem kaitsealuste piiranguvööndi metsadega kerkis teravalt taas viimase metsaseaduse muutmise aegu. “Majandusmetsas kavandatud turbe- ja valikraie tingimuste leevendus oleks kehtinud “märkamatult” ka piiranguvööndi metsades ning sealsed väärtused ohtu seadnud. Keskkonnaühenduste nõudmisel täiendati neid sätteid märkega, et need ei laiene kaitsealustele metsadele, ent vaja on ka püsivat lahendust,” selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür.

“Täna esitatud ettepanekud tagaksid kaitsealustele metsadele vähemalt minimaalse kaitse – osa esimese rinde puid jääks alati kasvama, ükskõik, millist raieviisi kasutatakse või kuidas metsaseadust ja selle alamakte edaspidi ka ei muudetaks. Samuti kehtiks kaitsealadel pesitsusperioodil raierahu,” lisas Tüür.

Eelnõu kohaselt ei tohi kaitstaval loodusobjektil ning ranna ja kalda piiranguvööndis lubatud raiega viia puistu esimese rinde täiust madalamale kui 30%. Raie käigus peab säilitama puistu suurimaid ja vanimaid puid, samuti kuivanud püstiseisvaid puid. Kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekuta ei tohiks edaspidi kaitsealustes metsades teha raiet ajavahemikul 15. märtsist 31. augustini ega teostada olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutöid.

EKO muudatusettepanekutega ning täpsemate põhjendustega saab tutvuda siin

Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed on Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaõiguse Keskus, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex, Eesti Roheline Liikumine, Eesti Ornitoloogiaühing, Nõmme Tee Selts, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Balti Keskkonnafoorum, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Läänerannik.

Rohkem infot:

Tarmo Tüür
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees
Telefon: 53 411 020
E-post: tarmo@elfond.ee