Kõik uudised

Keskkonnaühenduste seisukoht Keskkonnaministri määruse "Metsa majandamise eeskiri" eelnõule

17. august 2017
Palume tungivalt loobuda määruse eelnõu punktides 3 ja 6 toodud muudatustest, millega leevendatakse sanitaarraie tegemise tingimusi kaitstavatel loodusobjektidel.

Muudatuste tulemusel tekib võimalus kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites edaspidi sanitaarraie nime all teha lageraiet, mis kaitstavatel loodusobjektidel on reeglina keelatud. Looduskaitseseadus ei võimalda kaitstavate loodusobjektide piiranguvööndites sanitaarraiet reguleerida ja seetõttu ei ole sanitaarraiele üheski kaitseala kaitse-eeskirjas seatud piiranguid või tingimusi. Sellest tulenevalt puudub ka kaitseala valitsejal määruse jõustumisel otsene õiguslik alus sanitaarraie nime all tehtavat lageraiet keelata. Kaitseala valitsejale kaalutlusõiguse andmine on seega näiline, sest kaalutlemiseks kaitsekorrast tulenev alus puudub. Tekkiva olukorraga kaasneb suure tõenäosusega kaitstavate loodusobjektide kahjustamine ja nii oluline negatiivne mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Sellest tulenevalt on planeeritavad muudatused vastuolus metsaseadusega, mille kohaselt ei või sanitaarraiega kaasneda bioloogilise mitmekesisuse kahjustamist.

Ühtlasi ei saa ministri määrusega kaitsealade kaitsekorra leevendamist pidada sobivaks õigusloomeks. Juhime ka tähelepanu, et planeeritavad muudatused ei ole seotud jõustuvate metsaseaduse muudatustega ja neid ei ole kooskõlastatud ühegi huvigrupiga, samuti ei ole muudatuste koostajate hulgas ühtegi looduskaitse valdkonna ametnikku või spetsialisti.

Nõustume, et sanitaarraie tegemine kaitstavatel loodusobjektidel vajab praegusest paremat reguleerimist, seda peaks tegema aga looduskaitseseaduse täpsustamisega ja kõiki huvigruppe kaasates.

Lugupidamisega

SA Eestimaa Looduse Fond
MTÜ Kotkaklubi
Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
MTÜ Eesti Roheline Liikumine
MTÜ Balti Keskkonnafoorum
MTÜ Eesti Ornitoloogiaühing
Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing ”Sorex”
MTÜ Läänerannik
Pärandkoosluste Kaitse Ühing
Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering