Kõik uudised

Keskkonnaühenduste kümme uusaastasoovi Läänemere olukorra parandamiseks

31. detsember 2019
Eestimaa Looduse Fondi (ELF), Puhta Läänemere Ühenduse (CCB) ja Maailma Looduse Fondi (WWF) eksperdid
panid üheskoos kirja kümme uusaastasoovi ja -soovitust keskkonnaministrile Läänemere olukorra
parandamiseks. Nende tegevustega võiks kohe pihta hakata.
1. Merealade planeerimisel ja haldamisel tuleb rakendada ökosüsteemipõhist lähenemist, kus Läänemerd käsitletakse tervikliku süsteemina. Igat lahte, abajat, laidu või madalikku tuleb vaadata kui osa Läänemerest, mitte eraldiseisvalt.
2. Kõik teadlaste poolt öeldud looduskaitse- ja keskkonnaalased soovitused tuleb otsustajate poolt täide viia selgete tegevustena.
3. Kõigi tegevuste kavandamisel tuleb arvestada kliimamuutusega ning lõpetada tegevused, mis takistavad kliimaneutraalsuse saavutamist.
4. Merealade investeeringute planeerimisel tuleb kasuta parimaid olemasolevaid teadmisi, et hinnata võimalikke riske ning mõju. Lisaks tuleb tagada piisav seire ajakohase teabe olemasoluks.
5. Kohaldama peab parimaid olemasolevaid praktikaid, et vähendada ja leevendada kõikjal Läänemeres probleemiks olevat veealust müra.
6. Pikalt paberil või planeerimisel olevatel merekaitsealadel tuleb rakendada kõiki kavandatud kaitsetegevusi, et tagada loodusliku mitmekesisuse kaitse merealadel.
7. Kaitsetegevuste rakendamisel ja kala püügimahtude määramisel tuleb võtta arvesse erinevate liikide koosmõju ning toiduahelaid, et tagada Läänemere kalapopulatsioonide hea seisund.
8. Vähendada tuleb lämmastiku ja fosfori ärakannet Läänemerre, rakendades parimaid põllumajanduslikke ja kalakasvanduslikke praktikaid.
9. Ravimite jääkide kogumisest ja heitvee puhastamisest peab saama üldine praktika.
10. Kõikides sadamates tuleb tagada laevadel tekkiva heitvee kogumise võimekus.

Foto: Mart Jüssi