Kõik uudised

Juhend KOVidele ja päikeseenergia tootjatele: elurikkad päikesepargid

19. detsember 2023
Värskelt valminud juhend kohalikele omavalitsustele ja päikeseenergia tootjatele annab soovitusi ja pakub häid näiteid mujalt maailmast, kuidas rajada ja hooldada päikeseparke, kus tähtsal kohal troonib elurikkus.
Juhend KOVidele ja päikeseenergia tootjatele: elurikkad päikesepargid
Autor: Laura Vilbiks
Bioloogilise mitmekesisuse ehk elurikkuse säilimine, säilitamine ja lisamine on igasuguses maakasutuses võtmetähtsusega mitmel põhjusel. Lisaks kliimamuutusele, mille mõjusid juba tunneme, pistame me rinda ka elurikkuse kaoga ja looduslike elupaikade hävinemisega. Looduslikust mitmekesisusest sõltub inimeste toimetulek. Seepärast on oluline, et kõik inimtegevused, sh taastuvenergiaparkide rajamine, arvestaks elurikkuse hoidmise ja taastamisega.

Päikeseparkide keskkonnamõju sõltub peamiselt nende pindalast. Mikrotootmiseks vajalikud paneelid mahuvad hästi katustele ja õuelalale, mistõttu on nende keskkonnamõju väike. Ent mida suurem on pargi pindala, seda suurem on tema mõju ümbritsevale keskkonnale. Taastuvenergiale üleminekul on tähtis panustada looduse taastamisse ja kaitsesse, sest sellest sõltub meie toidulaud, tervis ja heaolu. Elurikkusest sõltuvad aineringe, mulla teke, puhas vesi ja õhk, tolmeldamine ja teised looduse hüved, mida inimestel tervelt elamiseks tarvis on.


Juhendmaterjali on koostanud Eestimaa Looduse Fond Tartu Ülikooli raporti “Päikeseenergiajaamade mõjust olulisematele elupaikadele, ökosüsteemidele ja peamistele liigirühmadele ning Eestisse sobivad leevendusmeetmed. Ülevaade.”  (K. Takkis, A. Helm; 2023) põhjal.