Kõik uudised

Audit näitab, et riigimetsas ei ole loodusväärtused kaitstud

24. jaanuar 2018
Äsja avalikustatud FSC metsamajandamise auditis on Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) tehtud kaks olulist parandamisnõuet, mille täitmata jätmisel ähvardab RMK-d FSC sertifikaadi kehtivuse peatamine. Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) eksperdid esitasid auditi läbiviijale hulgaliselt tähelepanekuid ja näiteid, mille kohaselt on RMK mitmes piirkonnas pikaajaliselt ja oluliselt rikkunud metsade säästva majandamise nõudeid ning selle käigus loodusväärtusi kahjustanud.


OÜ NEPConi läbiviidud korralise auditi tulemusel tõstatati kokku 7 mittevastavust. Neist kahe suurema aluseks olid EKO ekspertide toodud näited juhtudest, kus RMK on raietega kahjustanud või hävitanud vääriselupaiku (VEP), samuti maha raiunud mitmete ohustatud ja kaitsealuste liikide elupaiku. Näiteks on RMK määranud lageraiesse vanu loodusmetsi, hävitanud kanakulli pesitsuspaikasid ning kahjustanud kuivenduse rekonstrueerimisel metsise mängualasid.

Metsis. Autor: Marko Kohv

Keskkonnaühenduste hinnangul saab RMK teha oma töös koheseid ümberkorraldusi, mis välistaks sellised juhtumid. “RMK võiks olla vastutustundlikus metsade majandamises eeskujuks teistele metsaomanikele. Ent audit näitab paraku olulisi puudusi riigimetsas loodusväärtuste hoidmisel,” selgitas Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees Tarmo Tüür. “Ühe meetmena peab peatama raied kõigis potentsiaalsetes vääriselupaikades, kuni need on ekspertide poolt inventeeritud. Oleme ses osas avatud ka koostööks, et aidata kõiki selliseid metsi välja selgitada,” lisas Tüür.


EKO tõi FSC auditi tarvis välja järgmiseid riigimetsas esinevaid probleemkohti koos näidetega konkreetsetest rikkumistest: registreerimata vääriselupaikade kui kõrge kaitseväärtusega metsade ulatuslik raiumine ja soovimatus uusi VEPe registreerida; vääriselupaikade kaitsevajadusega mittearvestamine ja teadaolevate VEP-ide hävitamine või kahjustamine; jätkuv ohustatud ja kaitstavate liikide elupaikade kahjustamine jne. Keskkonnaühenduste kommentaaridega saab lähemalt tutvuda siin.

NEPConi läbi viidud audit analüüsib RMK tegevust säästliku metsamajandajana, kellele on omistatud FSC sertifikaat. Suuremate mittevastavuste parandamiseks on RMK-le määratud tähtajaks 6. märts 2018. RMK FSC 2018. a auditi kokkuvõttega saab tutvuda siin http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000p2VBnEAM


Üle maailma levinud säästva metsamajandamise standardi (FSC) eesmärk on tagada, et toode pärineks vastutustundlikult majandatud metsast, pakkudes mitmekülgseid hüvesid nii keskkonnale, majandusele kui ka ühiskonnale tervikuna. Igal aastal tehtava auditi käigus selgitatakse välja, kas organisatsioon, kellele on omistatud FSC sertifikaat, vastab standardi nõuetele. FSC kohta Eestis loe lähemalt siit: https://ee.fsc.org/ee-ee


Eesti Keskkonnaühenduste Koda ühendab ühteteistkümmet keskkonnaorganisatsiooni: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Balti Keskkonnafoorum, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Läänerannik, Nõmme Tee Selts, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Keskkonnaõiguse Keskus.


Rohkem infot:

Tarmo Tüür
Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees

+372 53411020

tarmo@elfond.ee