Kõik uudised

Analüüs: Läänemeri vajab paremat kaitset

05. november 2016
Maailma Looduse Fond (WWF) koos Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja teiste partnerorganisatsioonidega avaldas analüüsi, millest selgub, et Läänemere riigid ei ole meie mere kaitsel piisavalt pingutanud. Eesti peab looma juurde Läänemere seisukohalt elutähtsaid kaitsealasid ning parandama kaitsekorraldust.
Sel aastal on WWFi analüüsi fookuses mere kaitsealad. “Kaitsealad meie kodumeres aitavad hoida mere elurikkust ja suurendada selle vastupidavust inimtegevusele,” selgitas ELFi mereprogrammi juht Aleksei Lotman.  
Analüüsis hinnatakse, kuidas on iga Läänemere riik aidanud kaasa kogu merd katva looduskaitsevõrgustiku kujundamisele, sh kui palju kaitsealasid on riiklikul tasandil loodud ning kui tõhusalt nende kaitset korraldatakse. Eestil on vajakajäämisi nii piisava ja sidusa võrgustiku kujundamisel kui ka kaitse alla võetud alade kaitse korraldamisel. “Juba ammu tehtud kaitse-ettepanekute (Kõpu, Apollo, Neugrund jt) menetlemine on veninud liiga pikalt, samuti pole astutud samme merealade kaitseks majandusvööndis. Paraku on tagamata ka juba kaitse all olevate alade hea seisukord, kuna siiani pole lõplikult loobutud neid ohustava taristu, näiteks Suure väina silla, loomise kavadest,” lisas Lotman.
 
Riikide tegevuse hindamisel on kaalutud selliste rahvusvaheliste lepete täitmist nagu bioloogilise mitmekesisuse konventsioon ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon. Euroopa Liidu liikmesriikide puhul hinnati ka asjassepuutuvate õigusaktide (merestrateegia raamdirektiiv, loodusdirektiiv ja linnudirektiiv) rakendamist.
 
Keskkonnaministeeriumi 2016. a avaldatud Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringu kohaselt arvab valdav osa elanikkonnast, et loodust säästmata pole võimalik järjepidevalt majandust arendada (nõustub 92%). Seega on ministeeriumil olemas rahva mandaat korraldada mere kaitset senisest tõhusamalt.

Analüüsi raporti leiad SIIT.


Rohkem infot:


Aleksei Lotman
ELFi mereprogrammi juht
Tel: 50 60 879
E-post: alex@elfond.ee


Metta Wiese
WWF Rootsi
Tel: +46 8 624 74 12
E-post: metta.wiese@wwf.se