Kõik uudised

RMK valetas Kose kogukonnale

17. jaanuar 2020
Metsablogi

12. jaanuari  Aktuaalses Kaameras oli uudislugu Kose kandi inimeste vastuseisust RMK plaanitavatele lageraietele nende kodukandi metsades. Uudisloos väitis RMK peametsaülem Andres Sepp, et kõnealuses metsas pole valikraie ja püsimetsandus võimalik. "Pärast valikraiet küpses metsas peab jääma rinnaspindala teatud numbrini. Nendes metsades see rinnaspindala ongi juba see number," põhjendas ta oma väidet.

Valikraiete nõuded on sätestatud keskkonnaministri määrusega kinnitatud metsa majandamise eeskirjas. Üheks kriteeriumiks on puistu rinnaspindala ehk rinnakõrguselt mõõdetud puude ristlõigete pindala. Konkreetse puistu rinnaspindala on kirjas takseerandmetes, millega igaüks saab tutvuda Metsaportaalis.

Kontrollisime Andres Sepa väite vastavust eeskirja nõuetele ning kõnealuse metsaosa* takseerkirjeldustele ning leidsime, et õiguslikke takistusi valikraieteks ja püsimetsanduseks pole.

Eeskirja järgi peab II boniteediklassi okaspuupuistutes olema rinnaspindala peale valikraiet vähemalt 17 m²/ha. Kõnealustes metsades on see tunduvalt suurem, võimaldades metsa maastikulist ilmet säilitades välja raiuda märkimisväärse hulga puitu. Seega ei pea Andres Sepa väide paika ning Kosel tekkinud vastuseisu saaks lahendada ka valikraiete kasuks otsustades.

Väga kahetsusväärne, kui kohaliku kogukonna ettepanekud selliselt valeväitega summutatakse.

* Koosolek toimus riigimetsa kvartali SA147 juures, mille eraldised 2, 3, 21, 22 ja 23 on määratud metsateatistega (nr 50000321309 ja 50000321311) lageraiesse, kõigil neil eraldistel on valikraie lubatud. Lisaks on Kose kandi riigimetsades metsateatistega lageraiesse määratud veel 13 eraldist, millest 10 puhul lubaks rinnaspindala neid majandada valikraiega.


Postituse autor: Siim Kuresoo