Kõik uudised

Rahandusministeerium kinnitas omavalitsuste õigust metsade majandamisele tingimusi seada

21. aprill 2021
Metsablogi
Rahandusministeerium leidis üldplaneeringu järelevalvemenetluses, et Kose vald ei ole asjakohaselt põhjendanud kohaliku kogukonna ettepanekute tagasilükkamist. Samuti on vald tõlgendanud liiga kitsalt Planeerimisseaduse võimalusi üldplaneeringuga metsade kaitseks tingimusi seada.

Valdade üldplaneeringud saadetakse enne kehtestamist ülevaatamiseks Rahandusministeeriumile, kelle spetsialistid hindavad, kas planeeringuprotsess ja selle käigus valminud lahendus on olnud õiguspärane.

Kose valla üldplaneeringu koostamise protsessis esitas kohalik kogukond ühiselt mitmeid metsade majandamist puudutavaid ettepanekuid.  

Täpsemalt tegid kohalikud vallale ettepaneku, et teatud avalikkuse jaoks olulisi metsi (nt rohealade, puhke- ja virgestusalade metsad) majandataks hooldus- ja valikraietega. Kogukond tõi välja ka Planeerimisseaduse paragrahvid, mis võimaldaksid omavalitsusel metsade majandamisele tingimusi seada.

Kose vald lükkas ettepanekud tagasi, leides, et üldplaneeringu ülesanne ei ole reguleerida metsade majandamisega seonduvat. Vald pidas võimalikuks tingimuste seadmist vaid   Planeerimisseaduse sätte alusel, mis lubab asula või ehitiste kaitseks kahjulike keskkonnamõjude eest piirata lageraie tegemisel langi suurust ja raievanust .   Seejuures peab Metsaseaduse nõuetele vastavalt jõudma KOV eelnevalt piirangute rakendamiseks kokkuleppele maaomanikega. Maaomanikele selliste piirangute seadmist pidas vald aga juba ette ebaproportsionaalseks.

Rahandusministeerium selgitas vallale, et omavalitsusel on õigus seada metsade majandamisele tingimusi ka mitmete teiste üldplaneeringu ülesannete lahendamise käigus ja kahjulike keskkonnamõjude puhverdamise säte (PlanS § 75 lg 1 p 21) on vaid üks võimalus. Seega kinnitas riik, et omavalitsuse tegelik kaalutlusruum metsade kaitseks tingimuste seadmisel on oluliselt laiem. See on oluline sõnum nii planeerijatele, kogukondadele kui ka üldplaneeringuid koostavatelekohalikele omavalitsustele.


Kokkuvõttes asus ministeerium seisukohale, et üldlpaneeringu koostamisel rikuti üldplaneeringuprotesssis osalenud isikute seadusest tulenevat õigust saada asjakohaseid põhjendusi, miks nende ettepanekuid ja seisukohti ei arvestatud. Järelevalveotsuse, mis puudutab ka kõiki teisi arvestamata jäänud ettepanekuid, teeb Rahandusministeerium lähiajal.

 

Rahandusministeeriumi seisukoht on leitav SIIT! 

Postituse autor: Liis Keerberg, keskkonnajurist ja ELFi metsaprogrammi ekspert