Kõik uudised

Natura metsatoetused peavad olema õiglasemad

22. november 2022
Metsablogi
Enamik Eesti keskkonnaühendusi on olnud alati seda meelt, et avalikes huvides seatud vajalikud piirangud tuleb maaomanikele õiglaselt korvata. Keskkonnaministeerium andis septembri lõpus teada 2023. aasta riigieelarvega plaanitavast muudatusest, millega tõuseb toetus metsaomanikele, kelle maadel on metsamajandamine keelatud, 110 eurolt aastas hektari kohta 134 eurole. Ajale jalgu jäänud toetuse tõus on igati tervitatav. Samas ei ole sellega saanud lõplikku lahendust küsimused õiglusest. Kaitsealadel elavate kogukonnaliikmete jätkuv pahameel vähese toetuse aadressil on õigustatud ning julgustame seadusandjaid küsimusega tõsiselt tegelema. Toetusmäärasid tuleb julgemini diferentseerida - nii metsad kui ka metsaomanikud on erinevad ning sellega peab kompenseerimise reegleid välja töötades arvestama.

Esiteks, ELFi nägemuses ei ole asjakohane maksta looduskaitsetoetusi maaomanikele, kes on oma looduskaitsealusel maal teinud ulatuslikke, kooslusi kahjustavaid lageraieid või teisi uuendusraieid. Sellistel juhtudel ei saa rääkida saamata jäänud tulust. Loodusväärtusi kahjustanud maaomanikele loodushoiu toetuste maksmine lahjendab potti, millest toetused tulevad. Nende omanike toetuse saajate seast eemaldamine oleks igati asjakohane.

Teiseks võiks hektari määr paremini arvesse võtta kasutusest välja jäänud metsa tüüpi. Viljaka kasvukoha raietest ning vaese kasvukoha raiest saadud tulu erinevad märkimisväärselt. Nende ühte moodi käsitlemine toetuste arvestamisel ei ole õiglane ning erinev määr võiks aidata paremini läheneda päriselt saamata jäänud tulu kompenseerimisele.

Kolmandaks on küsitav kompensatsiooni maksmine omanikele, kes on maa soetanud täies teadmises sellel kehtivatest piirangutest ja võimalustest sellelt tulu teenida. On ebaõiglane, kui oma metsa kõrval põlistalus elav pere ei saa oma majapidamise tarbeks puitu varuda ning riigi pakutav kompensatsioon ei võimalda vajaminevat puitu hankida. Samas juba kaitse all oleva maa uuel ostjal ei saa olla samalaadset õigustatud ootust kompensatsioonile. Ning hoopis teisiti on olukord siis, kui piirangud kehtestatakse aladele, millel senini neid polnud - näiteks nagu juhtus aasta alguses loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpidega Natura 2000 võrgustiku piiranguvööndites.

Tulevast aastast rakenduv toetuse üldine tõus on kasulik samm, aga oleme veendunud, et pikki aastaid pingeid tekitanud ebaõigluse kiiremaks leevendamiseks on vaja kaitsealuste metsade omanikele ette nähtud toetusi ka sisulistest kriteeriumidest lähtuvalt paremini eristada.