Kõik uudised

Miks on tarvis terviklikku Alutaguse rahvusparki?

07. aprill 2021
Metsablogi
Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitas 2020. a augustis Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile ettepaneku laiendada Alutaguse rahvusparki olemasolevate kaitsealade ning peamiselt riigimaa arvelt.

Miks on tarvis Alutaguse rahvusparki laiendada?

  • Et hoida olulisi loodusväärtuslikke alasid
Paljud Alutagusel kaitstavad alad on rahvuspargiga liitmata ning nende rahvuspargiga liitmine aitab suurendada väärtuslike koosluste sidustust. Näiteks leidub piirnevatel alade kõrge kaitseväärtusega elupaikade kogumeid, arvukalt kaitstavate ja ohustatud liikide elupaiku, mitmeid projekteeritavaid kaitsealasid ning muid loodusväärtuslikke ja maastikuliselt olulisi piirkondi. Alad pakuvad inimestele suurepäraseid võimalusi puhakamiseks, tervisespordiks, koriluseks.

Alutaguse maastik ja laaned. Foto: Sven Začek

  • Et säiliksid auväärsed Alutaguse laaned
Olemasolev Alutaguse rahvuspark loodi varasemate sookaitsealade põhjal, mistõttu on elurikaste ja kuulsate Alutaguse laante esindatus rahvuspargis tagasihoidlik. Metsade osakaal on vaid 42%, sellestki suure osa moodustavad kidurad soometsad.

  • Et kaitsta haruldasi metsaliike
Alutaguse on koduks väga paljudele kaitstavatele ja ohustatud metsaliikidele. Näiteks meie metades väga haruldaseks jäänud lendoravale ja habekakule, samuti metsisele ja tederele ning väga paljudele teistele ohustatud liikidele.

  • Et leevendada senist keskkonnale tehtud kahju
Suurem ja terviklikum kaitseala aitab kompenseerida piirkonna seniseid keskkonnakahjustusi, kaitsta Alutaguse metsi ning teisi olulisi loodus- ja kultuuriväärtusi.

  • Et Alutaguse loodusmassiiv püsiks võimalikult terviklikuna
Terviklik loodusmassiiv aitab hoida liikidele paremaid elutingimusi ning liikumisvõimalusi. Raietega või suurte teedega killustunud alad lõikavad läbi olulised liikumiskoridorid ning ohustavad metsaelustikku.

  • Et vähendada survet eramaade omanikele
Loodusväärtuste kaitsmine riigimaal terviklikel aladel vähendab vajadust eramaadele looduskaitselisi piiranguid seada.


Sookured Alutagusel. Foto: Sven Začek


Milliseid alasid laiendamise ettepanek hõlmab?

Laiendamisega liidetaks olemasolevale rahvuspargile 282 km² loodusväärtuslikke alasid. Liidetavast alast üle poole moodustavad juba kaitstavad alad, projekteeritavad kaitstavad alad ja arvele võetud kaitstavate liikide elupaigad. Ülejäänud liidetava osa moodustavad kaitstavad ja ohustatud elupaigatüübid, inimtegevusest vähemõjutatud ulatuslikud loodusmaastikud ning rahvuspargis kaitstava elustiku jaoks tähtsad kaitsmata elupaigad ja sidususalad. Varasemalt kaitseta eramaid jääb ettepanekualale alla 0,9 km², ülejäänud osa moodustab riigimaa.

Rahvuspargi laiendusega lisanduks 115 km² piiranguvööndeid, kus mõõdukas majandustegevus on jätkuvalt lubatud, ülejäänud laiendusala on planeeritud mittemajandatavaks sihtkaitsevööndiks.

Loe Alutaguse laiendamisest lähemalt:
www.alutaguseinfo.ee