Kõik uudised

Metsa looduskaitse üks valupunkte – vääriselupaikade kaitse korraldamatus

16. jaanuar 2019
Metsablogi

Metsa vääriselupaik (VEP) on metsaosa, mille tunnused viitavad haruldaste liikide võimalikule elupaigale - leidub tunnusliike või põlismetsa struktuurielemente, erilisi keskkonnatingimusi. Ühtlasi on metsa vääriselupaikade näol tegu majandatavate metsade loodusliku mitmekesisuse kaitseks mõeldud meetmega, mis algatati 1997. aastal. Esimene (ja paraku ainus) suurem VEP-inventuur lõppes aastal 2002 ja edasine registreerimine pidi toimuma metsakorraldustööde käigus, sest üles suudeti leida hinnanguliselt ligi pooled väärtuslikud kohad. Paraku uute alade lisandumine peaaegu lakkas ja loodusest hakkasid kaduma senisedki.

Postituse autor Anneli Palo vääriselupaigas. Foto: erakogu

VEP kaitsmisele ja registreerimisele andis sisulise tõuke nende kaitsmise kohustuslikuks muutmine rahvusvahelise vastutustundliku metsanduse sertifikaadi (FSC) saamise-hoidmise ühe tingimusena. FSC kontrollitud puidu nõuded näevad ette, et puit ei tohi pärineda kõrge kaitseväärtusega metsast. Hiljuti aga muudeti Eestis eramaadel asuvate VEP-de registrisse kandmine vabatahtlikuks ning uute VEP-de lisandumine riigimaale oli väga aeglane, mida põhjendati vastavat litsentsi omavate spetsialistide suure töökoormusega. Samas on järjekindlalt keeldutud koolitamast VEP-spetsialistideks inimesi väljaspoolt RMK süsteemi. Ettepanekuid uute VEP-de lisamiseks sai küll teha ja uued väärtuslikud alad kanti pärast ülekontrollimist registrisse, kuid tempokalt kogunes ka „kogemata“ maharaiutud registris olnud VEP-e, maakasutuse muutuse tõttu raadatud VEP-e ning teateid ilmsete põlismetsatunnustega metsade raiest.

Võrumaal Karisöödil (MM101-7 ja MO103-13,14,22,24) on riigimetsas väljastatud vääriselupaikadele lage- ja sanitaarraie teatised. Tegemist on registreerimata vääriselupaikadega, sest siin kasvavad mitmekesised 90 a vanused haava-segametsad, kus on esinduslikud vääriselupaiga tunnused (erivanuselisus, häilud, lamapuit, bioloogiliselt vanad puud) ja leiti mitmeid VEP tunnusliike (haava-tardsamblik, haavanääts, tume-limasamblik, sulgjas õhik, kännukatik, oliiv-helksamblik, haava-tuletaelik, harilik kopsusamblik). Fotol on säilikpuuks märgitud vana haab, millel kasvab kolm vääriselupaiga tunnusliiki: haavanääts (valge viljakeha), lisaks sulgjas õhik ja haava-tardsamblik.Vääriselupaiga leidnud eksperdid inventeerisid raiesse saadetud ala ning edastasid andmed Keskkonnaametile. Loodame, et ala pääseb raiest.

3. jaanuari Eesti Ekspress kirjutab: „Metsakaitsjad jooksevad harvesteridega võidu“, see tähendab et RMK ise ei ole ikka veel suutnud organiseerida oma – meie kõigi ehk Eesti riigi kodanike – metsaväärtuste inventuuri ja kaitset, välisrahastuse toel viivad seda lähema paari aasta jooksul läbi mõned vastava kvalifikatsiooniga loodusetundjad. See ei vabasta muidugi RMK-d kohustusest ka ise vastava kvaliteediga metsi raiest säästa.

Vääriselupaik. Foto: Anneli Palo.

Mõni sõna ka vääriselupaikadest eramaadel. Väljaspool kaitsealasid olevate vääriselupaikade säilitamiseks on metsaomanikul võimalik sõlmida kindlaksmääratud tähtajaga riiklikult tasustatud leping, sel ajal ei tohi ta selles metsas mingit puitu raiuda. Kui VEP-ga alustasime, rääkisime palju igaühe vabatahtlikust looduskaitsest. Liigun ise seoses välitöödega väga palju metsades ja mul on rõõm näha, et paljudel maal elavatel metsaomanikel on see eriline VEP ehk eneselegi teadmata veel olemas. Metsale ja loodusele on eriti olulised need paigad, kuhu inimene tihti ei satu, kus on niiske või kivine, puitu pole võetud aastakümneid ja puud on saanud surra ja sündida omasoodu. Säärastes paikades säilivad meie põlisliigid, kelle seas võib olla niisuguseid, kellel polegi veel teaduslikku või eestikeelset nime või kelle rolli nn kahjurite ja metsahaiguste talitsejana mõistame alles edaspidi.


Vääriselupaik. Foto: Anneli Palo.


Postituse autor: Anneli Palo, maastikuökoloog, PhD (osalenud VEP Eesti kontseptsiooni väljatöötamisel ja Eesti FSC töögruppides), Tartu Ülikooli teadur, Eestimaa Looduse Fondi nõukogu liigeVaata ka:

Vääriselupaik 

Miks on tarvis hoida meie vääriselupaiku, põlis- ning loodusmetsi? 

Metsakaitsjad jooksevad harvesteridega võidu