Kõik uudised

Euroopa Komisjon algatas rikkumismenetluse raiete tõttu kaitsealadel

09. juuni 2021
Metsablogi
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) pöördus 2 aastat tagasi Euroopa Komisjoni poole palvega hinnata, kas Eesti rikub loodusdirektiivi, lubades Natura 2000 aladel raieid asjakohaseid keskkonnamõjusid hindamata. Komisjon tõi tänases teates välja, et on Eestis kindlaks teinud 217 kaitse-eeskirja, mis on vastu võetud ilma ELi õiguses ettenähtud keskkonnamõju hindamiseta.

Natura võrgustiku eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Loodusdirektiiv näeb ette, et igasuguse potentsiaalselt Natura 2000 alal kaitstavaid väärtusi kahjustava tegevuse mõju tuleb hinnata. Metsaelupaikade puhul on üheks ilmsemaks mõjutajaks metsaraie, kuid Eesti riik on lubanud kaitsealadel ulatuslikke lageraieid ilma asjakohaseid mõjuhindamisi läbi viimata.

Euroopa Komisjon sõnas tänases teates, et kutsub Eestit üles viima oma riigisisesed õigusaktid kooskõlla ELi elupaikade direktiiviga (direktiiv 92/43/EMÜ) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiviga (direktiiv 2001/42/EÜ), eelkõige seoses metsaraiega Natura 2000 aladel. Keskkonnaministeerium peaks järgmise sammuna esitama Euroopa Komisjonile omapoolse vastuse ning võtma kasutusele vajalikud meetmed olukorra parandamiseks. Kui meetmeid ei rakendata, koostab Euroopa Komisjon põhjendatud arvamuse, selgitades veelkord, milles seisneb Eesti õiguse vastuolu ELi õigusega. Kui Eesti jätab põhjendatud arvamuse tähelepanuta, võib Euroopa Komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

“Kuigi keskkonnaühenduste ja inimeste muret meie kaitsealuste metsade käekäigu pärast on püütud avalikkuses pisendada, ilmestab tänane Euroopa Komisjoni otsus, et see mure on põhjendatud. Komisjoni rikkumismenetluse algatamine näitab selgelt, et keskkonnaministeeriumi metsandusvaldkonna juhid ei ole olnud meie Natura 2000 kaitsealade vardjana oma ülesannete kõrgusel ning peavad oma tegevust oluliselt parandama,” ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Siim Kuresoo. “Eestimaa Looduse Fond palub seoses nende arengutega Keskkonnaametit, et peatataks kõik raieteatiste menetlused Natura 2000 võrgustiku aladel. Raiete lubamine rikkumismenetluse ajal oleks pahatahtlik loodusväärtuste suhtes.”

Raied Natura 2000 aladel on üha sagedasemad. Seda kinnitavad ka erinevad uuringud. Rahvusvaheline ja sõltumatu uurivate ajakirjanike konsortsium tõi pool aastat tagasi oma analüüsis välja, et perioodil 2001–2019 on Eestis hävinud 15 000 hektari jagu Natura 2000 võrgustikku kuuluvat metsa. 80% kaitsealusest metsast on kadunud just viimase viie aastaga. Tänavu kevadel avaldatud Eestimaa Looduse Fondi ja Estwatchi kaitsealuste suure loodusväärtusega metsade käekäigule pühendatud uuring näitas, et raiesurve loodusdirektiivi I lisas nimetatud metsaelupaikadele on suur, alates 2015. aastast on raied hüppeliselt kasvanud. Samal ajal on leebemaks muutunud raietingimused kaitse-eeskirjades.