Kõik uudised

EKO: koostatava ÜPP strateegiakava elluviimisega ei saavutata EL roheleppe eesmärke

22. november 2021
Maaelublogi
Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) on silma peal hoidnud ja korduvalt ettepanekuid saatnud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava koostamise käigus, mis selle aastaga lõpule peaks jõudma. Hiljuti oli avalikustamisel strateegiakava keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne, mille osas EKO samuti 17. novembril Maaeluministeeriumile omapoolsed kommentaarid ja ettepanekud saatis. Mitmel teemal saime nõustuda KSH aruande järeldustega, kuid tahaksime samas näha KSH aruandes enam soovitusi strateegiakava täiendamiseks, et kaasnevaid keskkonnamõjusid ennetada, leevendada või nigelat keskkonnaseisundit parandada.

Olulisim KSH järeldustest on meie hinnangul see, et koostatava ÜPP strateegiakava elluviimisega ei saavutata EL roheleppe eesmärke, kuna kavandatavad muutused ei ole selleks piisavalt tugevad. EKO hinnangul on selline järeldus aruandes selge viide, et strateegiakava vajab senisest tugevamat põllumajandus-keskkonna rõhuasetust. Eraldi tõuseb EL roheleppe kontekstis KSH-s esile toitainete kao teema, mille osas on samuti jõutud järeldusele, et strateegiakava ei ole piisav, saavutamaks Talust taldrikule strateegias seatud taimetoitainete kao vähendamise eesmärke. Sellest järeldusest järeldub omakorda, et strateegiakava jääb liialt nõrgas ka põhja- ja pinnavee hea seisundi saavutamise poole püüdlemisel, mis on  jäänud KSH-s välja toomata. EL elurikkuse strateegia käsitlus on aruandes jäänud paraku pinnapealseks. Seda tuleb kindlasti täiendada, kuivõrd Eesti põllumajanduse kestlikkus ning elujõud sõltub üha enam sellest, mil määral suudame ellu viia Euroopa Liidu talust taldrikule ja elurikkuse strateegiaid ning ÜPP strateegiakava näol on tegemist olulisima poliitilise instrumendiga, mis lähikümnenditel põllumajandust suunama hakkab.

Lisaks keskkonnaeesmärke toetavate meetmete väljatöötamisele on vaja strateegiakavas ette näha ka piisav rahastus nende elluviimiseks. Suurim puudujääk praeguses KSH aruandes ongi üldeelarve analüüsi puudumine - sellisest analüüsist võiks tuleneda kaalukas sisend kava eelarveliste vahendite jaotumise suunamiseks koos ettepanekutega, millised meetmed ja tingimused võimaldaksid strateegiakaval pöörata põllumajandus ja maaelu säästva arengu teele ning panustada tõhusalt Euroopa Liidu rohepöördesse. Näeme, et pööre suurema keskkonnahoiu suunas on põllumajanduses vältimatu ning sellega venitamine mitte ainult ei kahjusta keskkonda ja inimeste tervist, vaid muudab muudatuste tegemise ka ebamugavamaks.

EKO ÜPP strateegiakava KSH aruande teemalist kirja saab lugeda SIIN, EKO varasemad kirjad ÜPP strateegiakava teemal on leitavad SIIT.