Natura 2000

Natura 2000 on üleeuroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille mõte ja sisu on kirjas 1992. aastal vastu võetud Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ). Natura 2000 võrgustiku eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund.

Selleks, et kõigi liikide ja elupaikade seisund tulevikus paraneks, tuleb looduskaitsetegevust täpsemalt planeerida. Natura aladele tuleb koostada kaitsekorralduskavad, kus on kirjas, milliseid loodusväärtusi loodame sel alal näha nii täna, homme kui ka kaugemas tulevikus ehk kaitsekorralduskavas tuleb sätestada konkreetsed kaitse-eesmärgid.

Soovitame lugeda Keskkonnaõiguse Keskuse koostatud Ülevaade Natura 2000 Euroopa Liidu ja Eesti õiguses

Lisainfo Natura 2000 kohta:
Keskkonnaministeeriumi kodulehel
Euroopa komisjoni kodulehel
Keskkonnaameti kaitsealade kodulehel


Natura2000 võrgustiku ülevaatekaart