LIFE'i projekt "NaturallyEst"

“Kes meist ei oleks Eesti kauni loodusega välismaa sõprade ees kiidelnud?” kirjutab ökoloog Aveliina Helm 2016. aastal Sirbis.

Ka suur osa maapiirkondade majandustegevusest kasutab ühel või teisel moel Eesti loodust ja selle väärtusi. Selleks, et Eesti ja Euroopa jaoks olulisi loodusväärtusi säilitada, vajavad tegevused mõnel juhul reguleerimist ja mõnel juhul koguni piiramist. Meist kellelegi ei meeldi kui meile öeldakse mida me tohime ja mida me ei tohi teha ning kaitsealadel elavad inimesed tajuvad oma tegevuse piiramist sageli ülekohtuna. Kui ka riigipoolne selgitus jääb väheseks või liiga ametlikuks, on teineteise mõistmine keeruline ja selle pinnalt võivad sündida konfliktid, mis omakorda kujundavad looduskaitsesse suhtumist. Kuidas konflikte vältida või leevendada ongi ehk üks olulisemaid võtmeküsimusi, mis täna looduskaitse ees seisab. ELF loodab üheskoos maahooldajate, kohalike elanike ning looduskaitse riiklike võtmeisikutega selles küsimuses sammukese edasi astuda.

Kes projekti ellu viivad?

Projekti viivad koostöös ellu Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool ja Keskkonnaõiguse Keskus. Koostööpartner on Keskkonnaamet.

Projekti andmed

Projekti nimi: „NaturallyEst“

Projekti „NaturallyEst” rahastavad Euroopa Liidu LIFE'i programm ja SA Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Projekti nimi inglise keeles: "Piloting Natura2000 communication in Estonia"
Projekti akronüüm: NaturallyEst-LIFE
Projekti nr: LIFE16-GIE_EE_000665
Projekti periood: 1. juuli 2017 kuni 16. märts 2022
Projekti eelarve: 654 350 €, mis kaetakse Euroopa Liidu LIFE'i programmist 390 810 € ulatuses (60%)

Mis on LIFE'i programm?

LIFE on Euroopa Komisjoni programm, millega rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte Euroopa Liidus alates 1992. aastast. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. Keskkonna allprogramm jaguneb omakorda kolmeks prioriteetseks valdkonnaks:
  • keskkond ja ressursitõhusus
  • loodus ja bioloogiline mitmekesisus
  • keskkonnaalane juhtimine ja teave

Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonna projektide eesmärgiks on kaitsealuste ja ohustatud liikide ning nendega seotud elupaikade või kasvukohtade seisundi parandamine ning looduskaitseliste probleemide ja riskidega tegelemine, näiteks loodus- ja linnudirektiivi liikide kaitsestaatuse või elupaigatingimuste parandamiseks üldlevinud praktikate rakendamine, muuhulgas Natura 2000 võrgustikus.