Algatusest

LIFE TogetherFor1.5 on üleeuroopaline projekt, mille eesmärk on suunata Euroopa Liidu kliimategevusi nii riigisiseselt kui ka ELi tasandil nii, et need oleksid kooskõlas Pariisi kliimaleppe 1.5C eesmärgiga.

Teadusele tuginedes saab öelda, et hoolimata ELi aina ambitsioonikamatest kliima- ja energiavaldkonna sihtidest, ei suuda Euroopa Liit siiski piisavalt panustada Pariisi kliimaleppe eesmärgi täitmisse, et hoida globaalset keskmist temperatuuri tõusmast üle 1.5° C.

Kliimamuutusega tegelemine on igaühe ülesanne, samas Euroopa Liidu riikide valitsuste üks suuremaid vastutusi on lükata lähiaastatel sisse suurem hoog kliimategevustele Euroopas.

2023. aastal panevad ELi riigid riiklikes energia- ja kliimakavades (REKK) paika enda riigi konkreetse kliima- ja energiateekonna kuni 2030. aastani. Need kavad peavad aitama ELil saavutada kliimaneutraalsuse 2050. aastaks. See on tehtav, kui me vähendame kasvuhoonegaaside heidet, rabeleme lahti fossiilkütuste lõksust, lükkame tagant taastuvenergia arengut, lõpetame energia raiskamise, hoiame loodust ning teeme seda kõike topeltkiirusel.

Praegu seatud madalama eesmärgi asemel peaks majanduslikult jõukas ning ajalooliselt suur heitja Euroopa Liit vähendama heitmeid 2030ndaks aastaks vähemalt 65% ning jõudma neto-null heitjaks aastaks 2040.

Projekti meeskond koosneb 14st vabaühendusest 13 Euroopa riigis. Projekti Eesti partner on Eestimaa Looduse Fond. Kogu projekti veab eest Climate Action Network (CAN) Europe (Euroopa kliimavõrgustik). Kõik projekti partnerid on võrgustiku liikmed.

Projekt kestab 2022. aasta septembrist kuni 2025.aasta septembrini.