13 900 sooala looduskaitseline hindamine

  • Algus: 2008
  • Lõpp: 2011
  • Eesmärk: Aidata kaasa Eesti sooalade elurikkuse kaitsele.

Tegevused ja tulemused

Projekti käigus viidi läbi ulatuslik geobotaaniline inventuur, mille alusel koostati täiendavad ettepanekud märgalade kaitseks ja kasutamiseks.

Projekti lähtekohaks ja võrdluse aluseks muutuste registreerimisel oli 1997. a. projekti „Eesti märgalade kaitse- ja majandamise strateegia" raames läbi viidud inventuur, mille metoodikast lähtuti ka uue inventuuri puhul, et andmed oleksid võrreldavad.

Kaheks välitööde hooajaks, 2009. ja 2010. aastateks, seati eesmärgiks inventeerida 8000 sooala. Projekti käivitumise etapis lähteandmed täpsustusid ning maksimumprogrammina seati uueks eesmärgiks inventeerida umbes 13 900 ala. See mahukas töö oli võimalik tänu hästitoimivale koosöövõrgustikule, mis hõlmas teadlasi, üliõpilasi ja vabatahtlikke.

Projekti raames korraldati Tartus 19.-20. aprillil 2011 rahvusvaheline konverents „Sood kui põlisloodus" ("Mires as Wilderness"), mille peamisteks teemadeks olid soode kaitse, majandamine ja taastamine lähtudes põlislooduse kontseptsioonist, Ramsari konventsioon, soode ja põlislooduse kaitse arengukavad ning hiljuti läbi viidud märgalade projektide tulemused ja kogemused.

Projekti tulemuste kohta saab ülevaate siit: Eesti soode seisund ja kaitstus. Ingliskeelse ja pisut vanema infoga saab tutvuda siin: Estonian Mires: Inventory of Habitats

Soode inventuuri kaardirakenduse leiad siit!

Projekti toetasid Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Ahti Heinla.