Maaelu arengukava uue programmperioodi looduskaitseliste meetmete ettevalmistamise pilootprojekt

  • Algus: 2012
  • Lõpp: 2013
  • Eesmärk:
    Töötada välja ettepanekud täiendavateks liigikaitselisteks meetmeteks maaelu arengukava uue programmeerimisperioodi tarbeks.
Keskkonnaameti tellimusel viidi läbi Maaelu arengukava 2014-2020 programmperioodi ettevalmistamiseks võimalike looduskaitseliste meetmete analüüs järgmiste sihtliikide kaitseks: kimalased, mustlaik-apollo, nõmme-tähniksinitiib, harivesilik (ainult talvituspaigad), mudakonn, väikeluik, suur- ja väike-konnakotkas, rukkirääk, suurkoovitaja, põldtsiitsitaja, põldlõoke ja kiivitaja. Liikide kaitseks planeeritud tegevusi kaardistati liigikaitse ekspertide ja ökoloogide abiga, testiti meetmete võimalikkust põllul ning vormistati ettepanekuid Põllumajandusministeeriumile ja Keskkonnaametile. Lisaks anti soovitusi poollooduslike koosluste hoolduskvaliteedi parandamiseks lähtuvalt liigikaitselisest aspektist ja korraldati teabepäevi põllumajandustootjatele.