ELFi strateegia

Sisulised eesmärgid, visioon ja strateegia aastateks 2018-2023

ELFi roll ja väärtused


ELF tegeleb sellega, mis on oluline. Et teha seda, millel on päriselt mõju, kaalume juba tegevusi plaanides läbi, kuidas kõige suuremat mõju saavutada. ELF ei võta ette tegevusi, mida keegi teine teeb paremini.


ELF tugineb teaduslikele andmetele – ELF on hea teaduse kasutaja, võttes oma tegemistes võimalikult palju aluseks teaduslikku teadmist. Oluline on parima võimaliku teadmise koondamine. ELF viib ise ellu rakendusteaduslikke projekte, kui see on parim lahendus teadusandmete saamiseks.

ELFi fondiline tegevus seisneb looduskaitseliste ettevõtmiste jaoks täiendava rahastuse leidmises. ELF toob looduskaitsesse raha juurde, kasutades seda enda looduskaitseliste tegevuste jaoks või suunates kellelegi teisele, kui seeläbi saavutatakse paremaid tulemusi.


ELF on innovatiivne – ELF tegeleb aktiivselt uue info jälgimisega oluliste keskkonnaprobleemide kohta. Vabaühendusena on ELFil võimalik katsetada uusi paindlikke lahendusi, testida mudeleid, püüeldes tõhusama looduskaitse poole.Huvikaitsjana võtab ELF sõna olulistes küsimustes, mis on seotud ELFi eesmärkidega. Oma seisukohtades tugineb ELF teaduslikele ja usaldusväärsetele andmetele. ELFi töös on olulisel kohal professionaalne kommunikatsioon ning koostöö erinevate huvigruppidega. Vajadusel on ELF kriitiline, ent ei kasuta oma tegevustes konflikte õhutavaid ega vägivaldseid meetodeid.


ELF on oma tegevuses avatud ja läbipaistev ega poolda suletud uste taga tehtavaid kokkuleppeid. Info on avalik.


Loe eesmärkidest lähemalt strateegia terviktekstist!


ELFi strateegia on kinnitatud heaks ELFi nõukogu 05.06.18 koosolekul. Strateegia sõnastamine toimus projekti „ELFi strateegia väljakujundamine“ raames, mida rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.