Sihtasutuse Eestimaa Looduse Fond põhikiri 

Sihtasutuse Eestimaa Looduse Fond põhikiri on kinnitatud 01. veebruaril 1991. a. asutamiskoosolekul ja muudetud 28. novembril 2012. a. toimunud nõukogu koosoleku otsusega. 

I Sihtasutuse nimi, asukoht, eesmärk ja tähtaeg

1.1. Sihtasutuse nimi on “Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond” (edaspidi “Fond”). Fondi nime ametlik lühend on “ELF”. Fondi nime ingliskeelne kuju on “Estonian Fund for Nature”.

1.2. Fondi asukoht on Tartu linn.

1.3. Fondi eesmärk on Eesti looduse ja keskkonna kaitsmine.

1.4. Oma eesmärgi saavutamiseks Fond:

a) kogub ja jaotab sihipäraselt loodus- ja keskkonnakaitseks raha ja muid vahendeid,

b) organiseerib majanduslikku ja moraalset toetust loodus- ja keskkonnakaitsealastele projektidele, mis näevad ette probleemi uurimist, praktiliste kaitseabinõude rakendamist ja avalikkuse informeerimist,

c) algatab ja viib vajaduse korral läbi loodus- ja keskkonnakaitsealaseid projekte.

d) annab välja stipendiume

e) teeb teadus- ja arendustööd fundamentaal- ja rakendusteaduste valdkondades

1.5. Fond on asutatud tähtajatult. 

II Fondile vara üleandmise kord, Fondi vara kasutamine ja vara jaotus Fondi lõpetamise korral

2.1. Fondi vara tekib annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muust seaduslikust tulust, mida Fond oma tegevuse käigus saab.

2.2. Fondile laekunud varad kajastab Juhatus koheselt Fondi raamatupidamisdokumentides.

2.3. Fondile laekuva sularaha võtavad vastu Juhatuse poolt volitatud isikud ja kannavad selle fondi pangaarvele.

2.4. Fondile laekuvad mitterahalised vahendid võtavad vastu Juhatuse poolt volitatud isikud, kes hindavad need ja teevad vajalikud omandiõiguse Fondile üleminekut tõestavad toimingud.

2.4. Fondile laekunud sihtotstarbelised annetused võtab Juhatus raamatupidamises arvele vastava märkega ja neid kasutatakse vastavalt annetaja soovile. Fondi Juhatus ei või vastu võtta sihtannetusi, mis ei lange kokku Fondi eesmärkidega või on tehtud ebaseaduslikul eesmärgil.

2.5. Fondile sihtotstarbeliselt laekunud rahast võib Juhatus teha eraldisi administratiivkuludeks Nõukogu poolt kinnitatud määral.

2.6. Juhatus esitab Nõukogule aruande Fondile laekunud varadest vähemalt kord nelja kuu jooksul.

2.7. Fondile laekunud vahenditest moodustab Fondi Nõukogu põhi- ja käibekapitali, määrates oma otsusega kindlaks nende kasutamise korra.

2.8. Põhikapitalist ei tehta väljamakseid (v.a. erandolukorras Nõukogu täiskoosseisu ¾ lihthäälteenamusega) ja see investeeritakse vastavalt Nõukogu poolt kehtestatud korrale. Investeerimisest saadud tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

2.9. Fondi käibekapital moodustub põhikapitali kasumi ja muu Fondile laekunud vara arvelt, mida Nõukogu ei arva põhikapitali hulka.

2.10. Fondi poolt tehtud rahaliste eraldiste sihipärase kasutamise eest vastutab vastava projekti töörühma juht või rahalise toetuse saaja, kellega Juhatus sõlmib vastava lepingu.

2.11. Fondi lõpetamise korral antakse peale võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Fondi vara üle teis(t)ele keskkonna- või looduskaitselistel eesmärkidel tegutseva(te)le tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingu(te)le või avalik-õiguslikule juriidilisele isiku(te)le likvideerijate otsuse kohaselt. 

III Fondi juhtimine

3.1. Fondi tegevust juhivad ja korraldavad Nõukogu ja Juhatus.

3.2. Fondi Nõukogu kavandab Fondi tegevust, korraldab Fondi juhtimist ja teostab järelevalvet Fondi tegevuse üle.

3.2.1. Fondi Nõukogus on kümme kuni viisteist liiget. Nõukogu valib igal paarisaastal kolmandiku oma koosseisust ümber. Nõukogu liikmel ei ole hääleõigust, kui otsustatakse tema valimist järgmiseks ametiperioodiks.

3.2.2. Nõukogu liiget võib seoses Fondi kahjustamisega ennetähtaegselt Nõukogu otsusega taandada. Nõukogu liikme taandamise küsimuse hääletamisel ei osale isik, kelle taandamist arutatakse. Nõukogu liiget saab taandada 2/3 nõukogu koosolekul osalenud liikmete poolthäältega.

3.2.3. Nõukogu:

a) kinnitab Fondi aastaeelarve,

b) kinnitab Fondi majandusaasta aruande,

c) kinnitab Fondi varade kasutamise ja käsutamise korra,

d) kinnitab põhikapitali ja käibekapitali moodustamise korra,

e) kinnitab Fondi projektid koos eelarvetega eelolevaks tegevusaastaks,

f) otsustab Fondi varade paigutamise küsimused,

g) kinnitab Fondi Juhatuse liikmete palgamäärad,

i) annab Juhatusele nõusoleku tehinguteks, millega kaasneb osaluse omandamine või lõppemine äriühingus, kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine, omandamine või asjaõigusega koormamine, või mille rahaline väärtus ületab Nõukogu poolt kinnitatavat piiri;

j) määrab ja kutsub tagasi Fondi Juhatuse liikmed,

k) määrab igal aastal Fondile audiitori,

l) valib enda hulgast Nõukogu esimehe,

m) moodustab Fondi tööks vajalikke toimkondi, töörühmi ja muid struktuuriüksusi ning lõpetab nende volitused,

n) täidab talle muid seaduse ja põhikirjaga pandud ülesandeid.

3.2.4. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul viibib üle poole nõukogu liikmeist.

3.2.5. Nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks kohalviibivate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega. Nõukogu liige võib koosolekul osaleda ka elektroonilisi kanaleid pidi ja anda hääle digitaalselt.

3.2.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees. Nõukogu koosolekust teatakse liikmetele vähemalt kaks nädalat ette. Koosoleku kutse peab sisaldama koosoleku päevakorda.

3.2.7. Fondi Nõukogu annab välja otsuseid, mis on Juhatusele ja Fondi palgalistele töötajatele kohustuslikud.

3.2.8. Nõukogu liikmeile võib maksta töötasu, mille suurus on kinnitatud ka Juhatuse poolt.

3.3. Fondi Juhatus esindab ja juhib Fondi.

3.3.1. Juhatuses on kolm kuni viis liiget, kes määratakse Nõukogu poolt ametisse kuni kolmeks aastaks.

3.3.2. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja.

3.3.3. Juhatuse liikmeks ei või määrata Nõukogu liiget.

3.3.4. Fondi Nõukogu võib Juhatuse liikme mõjuval põhjusel taandada. Juhatuse liikme taandamise poolt peab olema 2/3 Nõukogu liikmetest. Taandatud Juhatuse liikmega sõlmitud lepingutest tulenevad õigused ja kohustused lõppevad vastavalt lepingutele.

3.3.5. Juhatus:

a) kasutab ja käsutab Fondi vara vastavalt Nõukogu otsustele ja peab arvestust Fondi vara üle,

b) korraldab Fondi raamatupidamist vastavalt Raamatupidamise ja muudele seadustele ning kinnitab Fondi raamatupidamise sise-eeskirjad,

c) võtab tööle ja vabastab Fondi töötajaid,

d) koostab Fondi aastaaruande ja eelarve projekti ning esitab need kinnitamiseks nõukogule,

e) informeerib Fondi tööst massiteabevahendeid ja avalikkust,

f) esitab Nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Fondi majandustegevusest ja majanduslikust seisundist. Fondi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest peab Juhatus kohe Nõukogule teatama,

h) täidab muid talle seadusega, käesoleva põhikirjaga ja Nõukogu otsusega pandud ülesandeid.

3.3.6. Fondi esindavad Juhatuse liikmed. Suhetes kolmandate isikutega on isikuline esindusõigus Juhatuse esimehel ja esimehe asetäitjal, ülejäänud Juhatuse liikmed saavad suhetes kolmandate isikutega Fondi esindada ainult ühiselt.

3.3.7. Juhatuse liikmete töö tasustamine määratakse kindlaks Nõukogu poolt.

3.3.8. Fondi Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa kolm Juhatuse liiget.

3.3.9. Juhatuse otsused loetakse vastuvõetuks poolthäälteenamuse korral. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab juhatuse esimehe või teda asendava juhatuse esimehe asetäitja hääl.

3.3.10. Fondi Juhatuse kutsub kokku Juhatuse esimees. Juhatuse koosolekust teatakse Juhatuse liikmetele vähemalt seitse päeva ette. Koosoleku kutse peab sisaldama koosoleku päevakorda.

3.3.11. Juhatus võib oma ülesannete täitmiseks volitada kolmandaid isikuid.

3.3.12. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

3.4. Audiitor

3.4.1. Fondi audiitori määrab üheks aastaks ametisse ja kutsub vajaduse korral ennetähtaegselt tagasi Nõukogu oma otsusega.

3.4.2. Audiitori töö tasustamise korra kinnitab Nõukogu. 

IV Põhikirja muutmise kord

4.1. Fondi põhikirja võib muuta ainult kooskõlas seadusega ja kohtu loal, järgides Fondi eesmärke.

4.2. Põhikirja võib muuta eelpooltoodud tingimustel ¾ Nõukogu täiskoosseisu liikmete otsusega. 

V Fondi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

5.1. Fondi tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud juhtudel.

5.2. Fondi Nõukogul on õigus Fondi tegevus lõpetada Fondi varade vähenemisel alla määra, mis on vajalik Fondi eesmärkide saavutamiseks.

5.3. Fondi ühinemine ja jagunemine toimuvad seaduses sätestatud juhtudel, kui Fondi eesmärkide saavutamine muutub senisel viisil jätkates võimatuks või äärmiselt ebaotstarbekaks. Ühinemis- või jagunemisotsuse poolt peab olema vähemalt ¾ Nõukogu liikmetest.


Tutvu ka ELFi strateegiaga aastateks 2018-2023!