Mets

Eesti on metsane maa. See aga ei tähenda, et metsaelanikel siin käsi väga hästi käib. 1990. aastate alguses aset leidnud laialdased metsavargused lõikasid suuri ja ohtlikke haavu meie kõige metsasematesse piirkondadesse: Alutaguse, Lahemaa ja Pärnu kanti. Illegaalne metsaraie on küll saadud kontrolli alla, kuid liberaalne metsapoliitika on lubanud majandusmetsades raiuda selliselt, et metsa asemel võivad tagasi kasvada vaid nn puupõllud. 

Metsa rikkus ja tugevus lähtub tema mitmekesisusest. Mitmekesine mets tähendab elupaiku väga erinevatele liikidele, sh ka haruldastele liikidele. Suur mitmekesisus muudab metsad kahjustustele vastupidavamaks ja suurendab nende taastumisvõimet suurtest häiringutest (tormid, tulekahjud jne). Selle sajandi alguse äärmiselt intensiivne metsamajandamine on surve alla pannud vanades metsades elutsevad liigid. Nende liikide säilimiseks on teadlaste hinnangul vaja Eestis jätta looduslikule arengule vähemalt 10% kogu Eesti metsade pindalast.

Lisaks vanade metsade elustikule vajavad tähelepanu ka spetsiifilistele elupaiganõudmistega liigid, kelle elutingimuste tagamiseks ei ole vaja suuri metsa-alasid kaitse alla võtta. Küll tuleb aga tagada neile liikidele vajalike elutingimuste säilimine, olgu selleks siis surnud puidu olemasolu, loodusliku veerežiimi säilimine, üksikute suurte vanade puude säilitamine vms.

Ka meie kultuuris on metsa tähtsust raske üle hinnata. Läbi aegade on just puude ja metsa kaudu otsitud ühendust oma esivanemate ja vaimumaailmaga. Metsades asuvate pühapaikade olulisusest annab tunnistust ka veel tänapäeval teada olevad 550 metsas asuvat pühapaika ehk hiit.


Kuidas Eestimaa Looduse Fond metsa ja metsaelanikke kaitseb?

 ELFi põhilisteks tegevusteks Eesti metsades on:
  • teadmistepõhiste säästva metsanduse printsiipide viimine Eesti metsapoliitikasse ja vastavasse seadusandlusse;
  • koostöö erametsaomanikega säästliku metsamajandamise edendamiseks; 
  • koostöö metsafirmadega läbipaistva metsandussektori nimel; 
  • koostöö RMK-ga säästva metsanduse põhimõtete rakendamiseks riigimetsas; 
  • väärtuslike metsade inventeerimine;
  • Eesti metsanduses ja metsadekaitsega seonduva jälgimine ja probleemidele tähelepanu juhtimine;
  • Eesti metsade kõige haruldasemaid elukaid leiab sealt, kus on säilinud vanu ja väga vanu puid. ELF seisab selle eest, et Eestis oleks range kaitse all kõik väärtuslikud metsa elupaigatüübid ja et majandusmetsi kasutataks selliselt, et raiumisega ei hävitataks metsa looduslikkust. Ka raielangile peab jääma vanu säilikpuid, maha langenud puutüvesid ja vana metsa ilmelisi vääriselupaiku, mis pakuvad varju loendamatule arvule seentele, samblikele ja sammaldele, need omakorda elupaika ja toitu putukatele, imetajatele ja lindudele.
  • ELF toetab vastutustundlikku metsade majandamist  

Vaata lisaks:

ELFis hetkel käimasolevad metsade hoidmisega seotud tegevused.

ELFis varem tehtud teod metsade hüvanguks.