LIFE projekt "Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis"

Meie projekti peategelane on tiigilendlane, teadusliku nimega Myotis dasycneme. See käsitiivaline on Euroopa Liidus erilise tähelepanu all - tema kaitseks tuleb luua spetsiaalseid kaitsealasid. Talvitades vaid suurtes stabiilse temperatuuriga talvituspaikades ja kasutades poegimiskolooniate varjepaikadena hooneid, sõltub tiigilendlane Eesti kliimas väga palju inimesest. 

Tiigilendlase talvituspaikadeks Eestis on inimtekkelised ammu maha jäetud rajatised (endised kaevandused ja kindlused), kus on talvel sellele liigile sobivad tingimused. Neis kohtades on (mõne üksiku erandiga) talvituvate tiigilendlaste arv paarikümne aasta taguse ajaga võrreldes vähenenud, sest inimene leiab tänapäeval liiga tihti tee neisse paikadesse.

Selleks, et inimtegevus ei häiriks liialt tiigilendlaste talvitamist ja tingimused tehiskoobastes muutuksid soodsamaks, ongi algatatud projekt EstBatLIFE ehk "Tiigilendlase elupaikade parandamine Eestis". See projekt loob neljas tähtsas tiigilendlase talvituspaigas eeldused hästi toimivaks kaitseks, et kindlustada nahkhiirte edukas talvitamine ja taastada ajapikku talvitajate endine arvukus, mis nt Ülgasel oli ligi 5 korda suurem kui praegu. Projekti käigus rakendatakse meetmed, mis vähendavad oluliselt nahkhiirte häirimist neljal nahkhiirte kaitsealal: Piusas, Humalas, Vääna-Postil ja Ülgasel. Lisaks kindlustatakse Piusas üht maa-alust ühenduskäiku kokkuvarisemise vastu ning taastatakse Humalas nahkhiirtele soodsad talvitumistingimused. Samuti tegeletakse teavitusega, talgute korraldamisega ja muude tegevustega, mis tiigilendlaste ning teiste nahkhiirte eluolu parandamisele Eestis kaasa aitavad.

Kes projekti ellu viivad?

Projekti juhtpartner on SA Eestimaa Looduse Fond http://elfond.ee
Lauri Klein, projektijuht, 5179668, lauri.klein@elfond.ee

Projekti partneriks on Eesti Loodusmuuseum http://www.loodusmuuseum.ee
Laura Pärtel, projektijuht, 58117994, laura.partel@loodusmuuseum.ee

Vaata ka lähemalt:

Projekti andmed

Projekti nimi: „Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis“

Projekti „Tiigilendlase (Myotis dasycneme) elupaikade parandamine Eestis” rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm, SA Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskus ja projekti partnerid.
Projekti nimi inglise keeles: "Improving the Pond Bat (Myotis dasycneme) habitats in Estonia"
Projekti akronüüm: EstBatLIFE
Projekti nr: LIFE16 NAT/EE/000710
Projekti periood: 1. juuli 2017 kuni 30. juuni 2021
Projekti eelarve: 972395 €, mis kaetakse Euroopa Liidu LIFE programmist 583437 € ulatuses (60%)

Mis on LIFE programm?

LIFE on Euroopa Komisjoni programm, millega rahastatakse keskkonna- ja kliimaprojekte Euroopa Liidus alates 1992. aastast. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, millega toetatakse liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. Keskkonna allprogramm jaguneb omakorda kolmeks prioriteetseks valdkonnaks:
• keskkond ja ressursitõhusus
• loodus ja bioloogiline mitmekesisus
• keskkonnaalane juhtimine ja teave
Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonna projektide eesmärgiks on kaitsealuste ja ohustatud liikide ning nendega seotud elupaikade või kasvukohtade seisundi parandamine ning looduskaitseliste probleemide ja riskidega tegelemine, näiteks loodus- ja linnudirektiivi liigi kaitsestaatuse või elupaigatingimuste parandamiseks üldlevinud praktikate rakendamine, muuhulgas Natura 2000 võrgustikus.

Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille mõte ja sisu on kirjas 1992. aastal vastu võetud Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ). Natura 2000 võrgustiku eesmärk on säilitada või vajadusel taastada üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund.