Mida ELF metsade heaks teeb?

Keskkonnaühendus Eestimaa Looduse Fond seisab igapäevaselt Eesti metsade ning nende elanike heaolu eest. Seisame selle eest, et loodusmetsad on tõhusalt kaitstud ja ka majandusmetsas säiliks elurikkus. Metsasüsiniku hulk peab kasvama.

ELF tegeleb järgmiste tegevussuundadega:

  • Loodusmetsade kaitse: loodusmetsade inventuur, VEPide kaitse, range kaitsega alade kaitse alla võtmise survestamine, kaitsealadel rakenduva kaitse piisavuse hindamine ja tagamine.

  • Raiemahtude vähendamise suunaline huvikaitse – eesmärgiga metsade süsinikutagavara kasvatada, ent ka elurikkust hoida.

  • FSC standard - kursisolek Eesti ja maailma arengutega, seisukohad süsteemi tugevuse osas, suuremate firmade auditeerimisprotsesside jälgimine, vajadusel sekkumine.

  • Loodussõbraliku metsamajanduse arendamine – uurimine, katsetamine, teavitamine, koostöö erametsaomanikega.

  • Metsakuivenduse keskkonnamõju – huvikaitse ja teavitustöö.

  • Energiapuidu tootmise vähendamine – osalemine suure energiatarbega arenduste otsustusprotsessides, energiapoliitika kujundamises.

  • Metsapoliitikas osalemine – metsanduse arengukava, õigusloome.

ELF teeb koostööd nii teadlaste, erametsaomanike, ametiasutuste, ettevõtete kui ka teiste ühendustega. ELF on Eesti Keskkonnaühenduste Koja liige. Rahvusvahelisel tasandil kuulub ELF Environmental Paper Network'i võrgustikku ning teeb koostööd Ferni ja paljude teiste Euroopa keskkonnliikumistega.